Kunnen we helpen?

Veelgestelde vragen

Op zoek naar meer informatie? Hier vind je alle veelgestelde vragen.

Snel naar categorieën

Zorgverzekeringen

Aanbieding 2017

Wanneer ontvang ik mijn aanbieding?

Uw aanbieding voor uw zorgverzekering 2017 zult u medio november van ons ontvangen.

Ik heb mijn aanbieding niet ontvangen, wat nu?

Heeft u uw aanbieding niet ontvangen? Dan kunt u deze altijd online inzien. 

U kunt hiervoor inloggen op Mijn Aevitae: Kies optie 'mijn polis' en vervolgens kies voor optie  'documenten'.

Waar kan ik zien welke vergoedingen in welk pakket zitten?

Dit is terug te vinden in de afsluitstraat onder uw contractnummer.

Ik heb mijn pakket gewijzigd, echter de premie voor januari klopt nu niet?

Wijzigingen doorgegeven na 10 december kunnen nog niet meegenomen zijn in de premie die voor (januari) 2017 in rekening wordt gebracht. U kunt het in rekening gebrachte bedrag gewoon betalen. Daarop vindt dan later een correctie plaats: u ontvangt het te veel betaalde bedrag terug of krijgt alsnog een acceptgiro/incasso voor het te weinig betaalde bedrag (een zogenaamde ‘mutatiepremie’).

Ik heb alleen een aanvullende verzekering bij Aevitae, maar ik heb medio november 2016 nog geen aanbieding ontvangen?

Klanten met alleen een aanvullende verzekering , de mondiale polissen en de studentenpolis (dus klanten met een niet-Zvw zorgverzekering) krijgen géén aanbieding 2017, wel zal medio december een nieuw polis blad 2017  toegestuurd worden. De aanbiedingen 2017 van het Steinweg contract zullen alléén de Basisverzekering met aanvullende verzekering behelzen. Zij krijgen dus van de tandartspolis geen aanbieding, wel ontvangen zij hierover medio december een nieuw polisblad 2017. 

Waar kan ik de nieuwe voorwaarden 2017 raadplegen?

Uw nieuwe polisvoorwaarden kunt u inzien in MijnAevitae: Kies optie 'mijn polis' en vervolgens kies optie 'documenten'.

Waarom ontvang ik bij mijn aanbieding geen polisblad van mijn gratis Reisbagageverzekering en Ongevallenverzekering?

Per 1-1-2017 maakt Reis-Ongevallen dekking integraal onderdeel uit van de Aevitae lijn. Per deze datum zal er geen extra polisblad meer aangemaakt worden op de zorgpolissen. Ook al betreft het een polismutatie of bijschrijving die betrekking heeft op 2016 en in december 2016 wordt doorgevoerd, dan maken we geen Reis en Ongevallen polis meer aan en deze komt ook niet meer op het (extra) polisblad te staan.

Mocht er een claim binnen komen op één van deze polissen, dan wordt deze vanuit afdeling schadebehandeling Eindhoven, op basis van het contract / zorgpolis nagegaan of er recht is op een uitkering.
We leggen vervolgens een bijzonderheid vast op polis niveau waarmee we kunnen zien dat een overeenkomst een Reis en/of Ongeval polis had gedurende bijv. 1-1-2016 tot 1-1-2017.

Alle vragen over aanbieding 2017

Aanvragen, wijzigen, opzeggen

Wanneer kan ik de zorgverzekering opzeggen?

Wanneer kan ik de zorgverzekering opzeggen?

Uiterlijk 31 december van ieder jaar kunt u uw verzekering opzeggen. De opzegging gaat in per 1 januari. Voor 1 februari moet u een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Die gaat met terugwerkende kracht per 1 januari in. Er zijn een paar situaties waarbij u ook tussentijds kunt opzeggen: 

 • Wijziging van de premie of polisvoorwaarden Als Aevitae tussentijds de premie of de polisvoorwaarden wijzigt in uw nadeel, mag u uw verzekering opzeggen (tenzij het om een wettelijke wijziging gaat). Over een wijziging van de premie of voorwaarden informeren wij u altijd van tevoren. U heeft dan 1 maand de tijd om op te zeggen (vanaf de dag waarop de wijziging ingaat). Dit geldt niet wanneer het om een wettelijke wijziging gaat.

 • U verandert van werkgever Als u van baan verandert en via uw nieuwe werkgever een andere collectieve zorgverzekering afsluit, kunt u uw huidige verzekering ook tussentijds opzeggen. U heeft hiervoor 1 maand de tijd vanaf de dag dat u uit dienst treedt bij uw huidige werkgever.

 • U gaat scheiden Gaat u scheiden? En staan u en uw partner op één zorgpolis? Dan wordt de partner die meeverzekerd is, van de polis afgehaald . Deze partner kan zelf een polis bij Aevitae afsluiten of overstappen naar een andere verzekeraar. Voor de verzekeringnemer verandert er verder niets.

 • Uw verzekeringsplicht stopt (doordat u naar het buitenland verhuist of u niet langer inkomsten uit Nederland heeft)

 

In de polisvoorwaarden staan alle regels voor het (tussentijds) opzeggen van de verzekering in detail beschreven.

Hoe zeg ik mijn zorgverzekering op?

Hoe zeg ik mijn zorgverzekering op?

Uw basisverzekering kunt u alleen schriftelijk opzeggen:

Gebruikt u hiervoor het opzegformulier.

 

Wilt u alleen een aanvullende verzekering opzeggen? Dat kunt u zelf doen via Mijn Aevitae.

Ik treed uit dienst bij mijn werkgever. Kan ik overstappen naar een andere verzekeraar?

Ja, dat kan, maar alleen als u via uw nieuwe werkgever een andere collectieve verzekering afsluit. Vanaf de dag dat u uit dienst treedt, heeft u 1 maand de tijd om uw zorgverzekering op te zeggen.

Zijn mijn partner en kinderen automatisch verzekerd als ik me verzeker?

Nee, dit gebeurt niet automatisch. Maar u kunt uw gezinsleden wel eenvoudig toevoegen aan uw polis. Dit kunt u zelf regelen in Mijn Aevitae of u neemt contact op met onze Service Desk.

Hetzelfde geldt voor het aanmelden van een pasgeboren kind. Laat de baby binnen 4 maanden bijschrijven op uw polis. Alle kinderen tot 18 jaar zijn (na aanmelding) gratis meeverzekerd met de ouder met de meest uitgebreide zorgverzekering.

 

Ik wil me aanmelden bij Aevitae. Moet ik mijn huidige verzekering alvast opzeggen?

Dat hangt ervan af. Als u zich voor 31 december bij Aevitae aanmeldt, hoeft u niet zelf op te zeggen. Aevitae zegt dan de oude zorgverzekering op van u en de personen die u meeverzekert. Wacht u met aanmelden tot januari, dan moet u wel zelf uw oude zorgverzekering opzeggen. Dat moet namelijk uiterlijk op 31 december. U heeft dan tot 1 februari de tijd om zich bij Aevitae aan te melden. Uw nieuwe zorgverzekering gaat met terugwerkende kracht per 1 januari in.

Wat betekent acceptatieplicht?

Dit is de wettelijke plicht die alle zorgverzekeraars hebben om iedereen te accepteren voor de basisverzekering. Ongeacht leeftijd of gezondheid. Voor aanvullende verzekeringen geldt geen acceptatieplicht.

Mag Aevitae weigeren mij te verzekeren?

Nee, voor de basisverzekering mogen zorgverzekeraars niemand weigeren. U kunt dus altijd een basisverzekering afsluiten bij Aevitae, ongeacht uw leeftijd of gezondheid. Voor aanvullende verzekeringen geldt deze acceptatieplicht niet en mogen zorgverzekeraars wel medische selectie toepassen. In de praktijk past Aevitae zelden medische selectie toe.

Er is wel een uitzondering. Heeft u fraude gepleegd of uw premie niet betaald? En heeft Aevitae uw zorgverzekering daarom beëindigd? Dan mogen wij u 5 jaar lang weigeren. In dat geval moet u naar een andere zorgverzekeraar.

Hoe lang is de doorlooptijd bij machtigingsaanvragen?

Wij beoordelen een machtigingsaanvraag binnen 10 werkdagen.

Alle vragen over aanvragen, wijzigen, opzeggen

Algemeen

Voor wie geldt de verplichte basisverzekering?

Voor alle inwoners van Nederland geldt een verzekeringsplicht: u bent verplicht een basisverzekering af te sluiten. Dat bepaalt de Zorgverzekeringswet. Ook als u niet in Nederland woont, maar wel inkomsten heeft uit Nederland, kan de Zorgverzekeringswet voor u gelden.

Als u een verzekeringsplicht heeft, moet u binnen 4 maanden een zorgverzekering afsluiten.

Specifieke gevallen:

 • Gemoedsbezwaarden Heeft u principiële bezwaren tegen de basisverzekering? Dan bent u ‘gemoedsbezwaard’ en mag u de verzekering weigeren. U moet zich dan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een ontheffing van uw premieplicht aanvragen. In plaats van premie betaalt u dan een vervangende belasting, die terechtkomt bij het Zorginstituut Nederland.
 • (Ex-)Militairen Bent/Was u militair? Militairen in actieve dienst zijn automatisch verzekerd via een specifieke basisverzekering voor militairen. Zodra u uit dienst treedt, gaat de normale verzekeringsplicht gelden en moet u binnen 4 maanden een basisverzekering afsluiting.
 • Gedetineerden Bent u gedetineerd? Dan moet u ons daarover schriftelijk informeren door een detentieverklaring op te sturen. Zolang u in een justitiële inrichting zit, wordt de zorgverzekering opgeschort (onderbroken). Het Ministerie van Justitie is tijdens uw detentie verantwoordelijk voor de zorg die u nodig heeft.
Wat is het verschil tussen een verzekeringnemer en een verzekerde?

De verzekeringnemer is degene die de verzekeringsovereenkomst met Aevitae is aangegaan. Een verzekerde is een persoon die verzekerd is van zorg en als ‘verzekerde’ op de zorgpolis staat. Een verzekerde hoeft niet zelf de verzekeringsovereenkomst te hebben afgesloten. Dit geldt bijvoorbeeld voor kinderen.

Wat is het verschil tussen een naturaverzekering en een restitutieverzekering?

Bij een naturaverzekering krijgt u de zorg alleen volledig vergoed als u naar zorgverleners gaat met wie wij een contract hebben afgesloten. Gaat u naar een andere arts, therapeut of ziekenhuis? Dan vergoedt de verzekering slechts een deel van de kosten. Hoeveel dit is, verschilt per verzekering. Bij een restitutieverzekering kunt u zelf kiezen naar welke zorgverlener u gaat. Bij een restitutiepolis declareert u de kosten van zorg bij ons en vergoeden wij het marktconforme tarief. Het  marktconforme tarief is het tarief dat wij in Nederland redelijk passend vinden voor een bepaalde behandeling. 

Heeft u een naturaverzekering en gaat u naar een gecontracteerde zorgverlener, dan betaalt de zorgverzekering de rekening rechtstreeks aan de zorgverlener. U krijgt geen rekening en u hoeft niets voor te schieten of te declareren. Vandaar de naam ‘natura’. Heeft u een restitutieverzekering en/of gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan moet u vaak de rekening voorschieten. U declareert de kosten dan achteraf. Vandaar de naam ‘restitutie’.

Hoe kan ik de algemene verzekeringsvoorwaarden en vergoedingenoverzichten ontvangen?

Dit kan op verschillende manieren:

Welke zorg heeft Aevitae ingekocht?

Aevitae is een volmacht voor een aantal gerenommeerde zorgverzekeraars, voor zorg zijn dat op dit moment VGZ, Avéro en ASR. Voor deze verzekeraars voeren wij de administratie uit. Voor u zorgen wij ervoor dat u zorgpakketten krijgt die voor u op maat zijn.

Het inkopen van zorg doen wij dan ook niet zelf maar dit gebeurt door de zorgverzekeraar. Voor meer informatie over de inkoop van zorg verwijzen wij u graag door naar:

 

Heeft Aevitae volumeafspraken gemaakt of omzetplafonds afgesproken?

Aevitae is een volmacht voor een aantal gerenomeerde zorgverzekeraars, voor zorg zijn dat op dit moment VGZ, Avéro en ASR. Voor deze verzekeraars voeren wij de administratie uit. Voor u zorgen wij ervoor dat u zorgpakketten krijgt die voor u op maat zijn.

 

Het inkopen van zorg doen wij dan ook niet zelf maar gebeurd door de zorgverzekeraar. Eventuele volumeafspraken en omzetplafonds worden hierin vastgelegd. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag door naar:

VGZ

Aevitae is een volmacht voor een aantal gerenommeerde zorgverzekeraars, voor zorg is dat onder meer VGZ. Voor deze verzekeraar voeren wij de administratie uit. Voor u zorgen wij ervoor dat u zorgpakketten krijgt die voor u op maat zijn.

 

Het inkopen van zorg doen wij dan ook niet zelf maar gebeurd door de zorgverzekeraar. Eventuele volumeafspraken en omzetplafonds worden hierin vastgelegd. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag door naaVGZ

ASR

Aevitae is een volmacht voor een aantal gerenommeerde zorgverzekeraars, voor zorg is dat onder meer ASR. Voor deze verzekeraar voeren wij de administratie uit. Voor u zorgen wij ervoor dat u zorgpakketten krijgt die voor u op maat zijn.

 

Het inkopen van zorg doen wij dan ook niet zelf maar gebeurd door de zorgverzekeraar. Eventuele volumeafspraken en omzetplafonds worden hierin vastgelegd. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag door naar ASR

AVÉRO

Aevitae is een volmacht voor een aantal gerenommeerde zorgverzekeraars, voor zorg is dat onder meer Avéro. Voor deze verzekeraar voeren wij de administratie uit. Voor u zorgen wij ervoor dat u zorgpakketten krijgt die voor u op maat zijn.

 

Avéro bespreekt ieder jaar samen met gecontracteerde zorgverleners af hoeveel geld zij krijgen om zorg te verlenen. Er is dan maar beperkt toegang. En soms is het geld dus op. De zorgverlener vertelt u dan misschien dat hij u dit kalenderjaar niet kan behandelen. Wij gaan dan altijd eerst met de zorgverlener in gesprek om gezamenlijk een oplossing te vinden. Lukt dit niet? Wij helpen u graag een andere zorgverlener in de buurt te vinden.

 

Bel ons op 0900 - 369 33 33 (op werkdagen van 08:30 - 17:30 uur). Gelukkig koopt Avéro binnen uw regio voldoende zorg in. Zo blijft de zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk.

 

Voor spoedeisende zorg kunt u altijd bij het ziekenhuis terecht. En lopende behandelingen moet het ziekenhuis afmaken.

 

Voor welke zorg worden omzetplafonds afgesproken?

 

Omzetplafonds worden afgesproken met ziekenhuizen, GGZ-zorgverleners en wijkverpleegkundige zorgverleners. In de zorgzoeker ziet u welke zorgverleners een omzetplafond hebben. U ziet dit als u met de muis over het vinkje bij contractering beweegt.

Alle vragen over algemeen

Aanvullende verzekeringen

Welke zorg valt onder een aanvullende verzekering?

Een aanvullende verzekering vergoedt zorg die niet in de basisverzekering zit. Welke zorg dit precies is en hoeveel daarvan vergoed wordt, verschilt per aanvullende verzekering. Het gaat bijvoorbeeld om alternatieve geneeswijzen, fysiotherapie, reizigersvaccinaties en tandartskosten.

Is het noodzakelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten?

Nee, u bepaalt zelf of u een aanvullende verzekering afsluit of niet. Een basisverzekering is verplicht, dat heeft de overheid bepaald. De zorg die onder de basisverzekering valt, is ook wettelijk vastgelegd. Maar dit geldt niet voor een aanvullende verzekering. Vindt u de dekking van de basisverzekering te beperkt? Of verwacht u zorgkosten te maken die niet door de basisverzekering vergoed worden? Dan kunt u zich aanvullend verzekeren.

Kan ik in de loop van het jaar een aanvullende verzekering afsluiten?

Nee, dat kan alleen per 1 januari van een nieuw kalenderjaar. 

Er zijn twee uitzonderingen:

 • Kinderen die 18 worden, kunnen tussentijds een aanvullende verzekering / tandartsverzekering afsluiten.
 • Ontstaat uw verzekeringsplicht in de loop van het jaar? Bijvoorbeeld omdat u net in Nederland bent komen wonen? Dan moet u in de loop van het jaar een basisverzekering afsluiten. Tegelijk kunt u dan ook een aanvullende verzekering afsluiten.
Geldt er een medische selectie bij aanvullende verzekeringen?

Dat kan, maar meestal niet. Bijna al onze aanvullende verzekeringen zijn zonder medische selectie. Als er toch een medische selectie geldt voor de verzekering die u wilt, moet u bij de aanvraag een vragenformulier invullen. Als u een verzekering kiest bij het berekenen van uw premie, wordt duidelijk aangegeven of hierbij sprake is van medische selectie.

Alle vragen over aanvullende verzekeringen

18 jaar

Ik word 18 jaar. Wat betekent dit voor mijn zorgverzekering?

Als je 18 wordt, veranderen er een aantal dingen rondom je zorgverzekering:

 • Je bent niet meer gratis via je ouders verzekerd. Vanaf de maand na je 18e verjaardag moet je premie betalen voor je zorgverzekering. (Het maakt niet uit of je ouders de premie aan ons betalen of jijzelf.)
 • Je hebt een verplicht eigen risico voor de basisverzekering.
 • Je bent niet meer gratis verzekerd voor de tandarts. Het kan dus handig zijn om een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten.
 • Je hebt mogelijk recht op zorgtoeslag. Zorgtoeslag kan je aanvragen via de belastingdienst.

Al deze wijzigingen gaan in vanaf de 1e van de maand nadat jij 18 bent geworden.

Kan ik tussentijds mijn zorgverzekering wijzigen als ik 18 word?

Ja, een aantal dingen kun je wijzigen op het moment dat je 18 wordt:

 • Je kunt je aanvullende verzekering wijzigen of een nieuwe aanvullende verzekering afsluiten, zoals  de tandartsverzekering.
 • Je kunt voor een ander vrijwillig eigen risico kiezen. Hoe hoger je vrijwillig eigen risico, hoe lager je premie.

Een paar weken voor je 18e verjaardag sturen wij je een brief met de mogelijkheden.

Vanaf wanneer moet ik premie gaan betalen als ik 18 word?

Je moet premie betalen vanaf de maand nadat je 18 bent geworden. Tot die tijd ben je nog gratis via je ouders verzekerd.

Betalingen

Hoe kan ik mijn premie betalen?

U kunt uw premie op verschillende manieren  betalen:

 • Per automatische incasso. Uw premie wordt dan automatisch van uw rekening afgeschreven. Hiervoor moet u ons toestemming geven. Dat kan met het Formulier doorlopende machtiging SEPA (pdf). Vul dit formulier in, onderteken het en stuur het per post  naar ons op.
 • Per acceptgiro. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
 • Door het bedrag zelf over te schrijven. Vermeld hierbij altijd het betalingskenmerk dat op de acceptgiro staat.

 

Wanneer / Hoe vaak moet ik premie betalen?

U kunt zelf kiezen of u de premie direct voor een heel jaar betaalt  of in meerdere termijnen betaalt. Bij VGZ betekent dat automatisch dat u per maand betaalt, bij Avéro en ASR kunt u ook nog kiezen voor betaling per halfjaar of per kwartaal.

Kan ik het eigen risico en de eigen bijdrage ook gespreid betalen?

Ja, alle rekeningen vanaf € 50 kunt u bij Aevitae in termijnen betalen. Dus ook rekeningen voor het eigen risico en/of de eigen bijdrage. U kunt dit zelf regelen in Mijn Aevitae onder het kopje ‘Betalingsregeling afsluiten ’. Of u belt met onze Service Desk om een betalingsregeling te treffen.

Kan ik mijn regeling voor gespreid betalen tussentijds beëindigen?

Indien u de betalingsregeling wenst te beëindigen dient u contact met ons op te nemen. U ontvangt dan een acceptgiro om het restant te betalen. De betalingsregeling tussentijds pauzeren is niet mogelijk. 

Alle vragen over betalingen

Eigen risico

Wat is het eigen risico en hoe werkt het?

Maakt u gebruik van zorg die onder de basisverzekering valt? Dan heeft u een verplicht eigen risico. Dit betekent dat u ieder jaar een deel van de zorg zelf moet betalen. Dit heeft de overheid bepaald. In 2016 is het verplicht eigen risico € 385. Boven dit bedrag vergoedt de basisverzekering de zorgkosten.

Voorbeeld: U gebruikt in 2016 in totaal voor € 1000 aan zorg uit de basisverzekering gebruikt. Dan moet u de eerste € 385 zelf betalen. De kosten daarboven (€ 615) vergoedt de basisverzekering.

U kunt ervoor kiezen om uw eigen risico te verhogen, in ruil voor een lagere premie. Dit is het vrijwillig eigen risico. U kunt het eigen risico met maximaal € 500 verhogen. Het totale eigen risico (verplicht + vrijwillig) is dus maximaal € 885.

Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering. Maakt u zorgkosten die door de aanvullende verzekering worden vergoed? Dan betaalt u geen eigen risico.

Wat verandert er in 2017 met betrekking tot het verplicht eigen risico?

In 2017 blijft het eigen risico € 385. Dit bedrag verandert niet.

Wat valt er allemaal onder het eigen risico?

Het eigen risico geldt voor bijna alle zorg die onder de basisverzekering valt. Dit zijn onder andere kosten van geneesmiddelen, medisch specialisten, ziekenhuisopname, psychologische zorg (GGZ), logopedie en hoortoestellen.

Maar er zijn uitzonderingen:

 • Zorgkosten voor kinderen tot 18 jaar
 • Ketenzorg
 • Een bezoek aan de huisarts*
 • Verloskundige zorg**
 • Kraamzorg***
 • Hulpmiddelen die u in bruikleen heeft.
 • Verpleging en verzorging (thuiszorg/wijkverpleging)
 • Vervoer van een donor
 • Nacontroles van een nier- of leverdonor

In deze gevallen worden de zorgkosten volledig vergoed. U hoeft dan geen eigen risico te betalen.

 

*             Let op: voert de huisarts laboratoriumonderzoek uit, dan geldt daarvoor wel het eigen risico.

**          Het eigen risico geldt wel voor andere zorg rondom zwangerschap en bevalling: geneesmiddelen, bloedonderzoek, ziekenvervoer en prenatale tests zoals de vlokkentest en een vruchtwaterpunctie.

***        Voor kraamzorg geldt geen eigen risico, maar wel een eigen bijdrage

 

>> Check het vergoedingenoverzicht

Daar vindt u voor elke vorm van zorg precies hoeveel u vergoed krijgt en of het eigen risico geldt of niet.

 

Waarom een verplicht eigen risico?

De overheid geeft zelf twee redenen waarom zij een eigen risico heeft ingevoerd:

 • De verzekeringspremie blijft lager, doordat u zelf het eerste deel van uw zorgkosten betaalt
 • Mensen worden zich bewuster van de kosten van zorg
Geldt het verplicht eigen risico alleen bij Aevitae?

Nee, het verplicht eigen risico geldt voor iedere basisverzekering, bij elke verzekeraar in Nederland. Dit is wettelijk zo bepaald.

Hoe informeert Aevitae mij als ik eigen risico moet betalen?

Dit kan op twee manieren, afhankelijk van de zorgverlener en welke basisverzekering u heeft.

 

Mogelijkheid 1:

 • U krijgt achteraf een rekening van Aevitae voor het eigen risico dat u nog moet betalen. De rekening ontvangt u per post of per mail (als u een digitale polis heeft).
 • Dit is het geval als de zorgverlener de rekening van uw zorgkosten naar Aevitae stuurt. Wij betalen dan het volledige bedrag direct aan de zorgverlener. Daarna kijken wij of u nog eigen risico moet betalen. Zo ja, dan sturen wij u een rekening.

Mogelijkheid 2:

 • Aevitae haalt het eigen risico af van de vergoeding van zorgkosten die u declareert. Hierover informeren wij u per brief of mail (als u een digitale polis heeft).
 • Dit is het geval als de zorgverlener de rekening van uw zorgkosten naar u stuurt. U betaalt de rekening eerst zelf aan de zorgverlener en declareert de kosten vervolgens aan Aevitae . Wij bekijken of u nog eigen risico moet betalen. Daarna krijgt u bericht over de hoogte van het bedrag dat wij aan u vergoeden.
Tot hoe lang na de verleende zorg mag Aevitae het eigen risico terugvorderen?

Zorgdeclaraties uit 2015 die door ons worden ontvangen voor 31 december 2016 kan van invloed zijn op het Eigen Risico.

Kan ik nog rekeningen voor het eigen risico ontvangen als ik niet meer bij Aevitae verzekerd ben?

Ja, dat kan. Het gaat dan om zorgkosten die u gemaakt heeft in de periode dat u bij Aevitae verzekerd was. Een zorgverzekeraar mag tot 5 jaar na de behandeldatum een rekening voor het eigen risico sturen. Dat is wettelijk bepaald.

Hoe kan ik zien wat de stand is van mijn eigen risico?

In Mijn Aevitae kunt u zien welke kosten verrekend zijn met uw eigen risico en hoeveel eigen risico u nog heeft dit jaar. Dit kunt u ook voor eerdere jaren terugzien.

Kan ik een rekening voor het eigen risico gespreid betalen?

Ja, rekeningen vanaf € 50 kunt u bij Aevitae in termijnen betalen. U kunt dit zelf regelen in Mijn Aevitae onder het kopje ‘Betalingsregeling afsluiten ’. Of u belt met onze Service Desk om een betalingsregeling te treffen.

Wat gebeurt er met het eigen risico als ik niet het hele jaar verzekerd ben?

In dat geval wordt het eigen risico alleen over de verzekerde periode (naar rato) berekend. Bijvoorbeeld:

De zorgverzekering loopt van 1 januari tot en met 30 januari. In totaal zijn dit 30 dagen. Het kalenderjaar 2016 telt 366 dagen. Het eigen risico is: 385 x 30 gedeeld door 366 is 31,56 en wordt afgerond op 32.

Wat is het vrijwillig eigen risico?

U kunt ervoor kiezen om uw eigen risico te verhogen, in ruil voor een lagere premie. Dit is het vrijwillig eigen risico. U kunt het eigen risico verhogen met € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500. Het totale eigen risico is dus maximaal € 885: een verplicht eigen risico van € 385 plus maximaal € 500 vrijwillig eigen risico. Hoe groter uw vrijwillig eigen risico, hoe lager uw premie.

Heeft een vrijwillig eigen risico ook nadelen?

Een hoger eigen risico is voordelig wanneer u weinig zorgkosten heeft. Maar heeft u plotseling toch veel zorg uit de basisverzekering nodig? Dan moet u een groter bedrag zelf betalen .

 

Voorbeeld: U heeft gekozen voor een maximaal vrijwillig eigen risico. Onverwachts belandt u in het ziekenhuis en de zorgkosten lopen flink op. Dan kan het zijn dat u € 885 zelf moet betalen. Daarboven vergoedt de verzekering de kosten.

Wat wordt de premie wanneer ik een vrijwillig eigen risico?

Uw premie is afhankelijk van meerdere factoren. Bereken wat uw premie wordt (met of zonder vrijwillig eigen risico).

Wanneer mag ik kiezen voor een vrijwillig eigen risico?

Ieder verzekeringsjaar kunt u opnieuw bepalen of u voor een vrijwillig eigen risico kiest. Ook kunt u ieder jaar opnieuw de hoogte bepalen. Als u voor het nieuwe jaar iets wilt wijzigen, moet u dat uiterlijk 31 januari aan ons doorgeven. U kunt uw vrijwillig eigen risico eenvoudig zelf aanpassen in Mijn Aevitae. En natuurlijk kunt u hiervoor ook contact opnemen met onze Service Desk.

Hoe wordt het eigen risico verrekend met mijn zorgkosten?
 1. Uw zorgverlener stuurt ons de nota. Wij betalen het hele bedrag aan de zorgverlener. Daarna krijgt u van ons het declaratieoverzicht. Op het declaratieoverzicht staat wat u aan eventuele eigen bijdrage en eigen risico moet betalen. Dit bedrag incasseren wij via automatische incasso, of u maakt het zelf over.
 2. U krijgt zelf een nota van de zorgverlener. Die betaalt u eerst zelf. U stuurt deze betaalde nota naar ons op. Bijvoorbeeld via MijnAevitae. Wij berekenen de vergoeding waar u recht op heeft. Van dit bedrag halen wij eerst de eventuele eigen bijdrage en daarna het eigen risico af. Het bedrag dat dan overblijft, krijgt u van ons als dit valt onder verzekerde zorg.
Hoe werkt het als mijn (ziekenhuis)behandeling over meerdere jaren loopt?
Als uw behandeling (DBC-zorgproduct) in 2016 start, dan verrekenen wij deze behandeling met uw eigen risico van 2016. Ook als de behandeling in 2017 stopt.

Ziekenhuizen declareren hun zorg met een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). De DBC staat voor het geheel aan zorg die u ontvangt. Van zorgvraag tot diagnose en behandeling. De startdatum van een behandeling bepaalt met welk jaar wij uw eigen risico verrekenen. Als u bijvoorbeeld in december 2016 geopereerd wordt en in januari 2017 het ziekenhuis verlaat, dan verrekenen wij de kosten met het eigen risico van het jaar 2016.

Een DBC-traject mag maximaal 120 dagen duren. Duurt uw behandeling langer dan wordt een vervolg-DBC gestart. Dit kan ook voorkomen als u bijvoorbeeld na 120 dagen nog een nacontrole heeft in het ziekenhuis. Let op: Als die DBC's in verschillende jaren worden geopend, dan houden wij tweemaal eigen risico in en niet eenmaal. U moet dan zowel het eigen risico van 2016, als het eigen risico van 2017 betalen. U kunt altijd navragen of en wanneer er een vervolg-DBC wordt gestart bij uw behandelaar in het ziekenhuis.

 

Bent u geopereerd in 2016 en vindt de vervolgafspraak na 42 dagen of later plaats en valt deze afspraak in 2017? Dan moet u zowel eigen risico in 2016, als in 2017 betalen.

Alle vragen over eigen risico

Eigen bijdrage

Wat is het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico?

De eigen bijdrage staat volledig los van het eigen risico.

Eigen bijdrage

 • Aan sommige zorg moet u zelf meebetalen, iedere keer dat u gebruik maakt van deze zorg. Dit heeft de overheid bepaald. Deze wettelijke eigen bijdrage geldt onder meer voor kraamzorg, bepaalde geneesmiddelen, ziekenvervoer en sommige hulpmiddelen, zoals hoortoestellen, kunstgebitten en pruiken.
 • Ook vallen sommige zorgkosten niet of niet volledig onder uw verzekering. In dat geval moet u deze kosten ook zelf betalen.

Eigen risico

 • Ieder jaar moet u een deel van de zorgkosten uit uw basisverzekering zelf betalen. Dit is het eigen risico. Pas als uw zorgkosten uitkomen boven het bedrag van het eigen risico, vergoedt de verzekering de kosten.
 • Het eigen risico geldt voor de basisverzekering in het algemeen. Dus niet alleen voor specifieke zorg, zoals de eigen bijdrage.
Hoe werkt een eigen bijdrage voor zorg?

De overheid bepaalt voor welke zorg een eigen bijdrage geldt. En hoe hoog dit bedrag is. Een compleet overzicht met de bijbehorende bedragen vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Heeft u zorgkosten gemaakt waarvoor een eigen bijdrage geldt? En hebben wij die kosten direct aan de zorgverlener betaald? Dan sturen wij u een rekening van de eigen bijdrage. Heeft u de zorgkosten zelf aan de zorgverlener betaald en daarna een declaratie bij ons ingediend? Dan verrekenen wij de eigen bijdrage met de vergoeding die u van ons krijgt.

Tot hoe lang na de verleende zorg mag Aevitae een rekening voor de eigen bijdrage sturen?

Het is wettelijk bepaald dat een zorgverzekeraar tot 5 jaar na de behandeldatum een rekening voor de eigen bijdrage mag sturen. In de praktijk zal dit zelden zo lang duren. Wij doen ons best om u zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over uw zorgkosten. Meestal krijgt u binnen 6 weken/3 maanden/een jaar   de rekening voor uw eigen bijdrage. Maar in sommige gevallen kan het langer duren, meestal door factoren waar Aevitae geen invloed op heeft.

Kan ik nog rekeningen voor de eigen bijdrage krijgen als ik niet meer bij Aevitae verzekerd ben?

Ja, dat kan. Het gaat dan om zorgkosten die u gemaakt heeft in de periode dat u bij Aevitae verzekerd was. Een zorgverzekeraar mag tot 5 jaar na de behandeldatum een rekening voor de eigen bijdrage sturen. Dat is wettelijk bepaald.

Kan ik een rekening voor de eigen bijdrage gespreid betalen?

Ja, rekeningen vanaf € 50 kunt u bij Aevitae in termijnen betalen. U kunt dit zelf regelen in Mijn Aevitae onder het kopje ‘Betalingsregeling afsluiten ’. Of u belt met onze Klantenservice om een betalingsregeling te treffen.

Kan ik de eigen bijdrage vergoed krijgen door mijn zorgverzekering?

Nee, u moet de eigen bijdrage zelf betalen. Dit deel van de zorgkosten wordt niet vergoed door de zorgverzekering. Ook niet door een aanvullende verzekering.

Alle vragen over eigen bijdrage

Vergoedingen kraamzorg en bevalling

Wie stelt het aantal kraamzorguren vast?

Dit doet het kraamcentrum. U krijgt maximaal 10 dagen kraamzorg, aansluitend aan de bevalling.

Hoe wordt bepaald hoeveel kraamzorg ik nodig heb?

Kraamcentra maken een inschatting van de kraamzorg die u en uw baby nodig hebben. Hierbij kijken zij naar een aantal factoren: uw woonsituatie, de samenstelling van uw gezin, sociale omstandigheden en de gezondheid van u en uw kindje. Alle kraamcentra gebruiken daarvoor het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIP): een soort handleiding om de soort en het aantal uren kraamzorg te bepalen. Vooraf maakt het kraamcentrum een afspraak met u om in te schatten hoeveel kraamzorg u nodig heeft. Op de dag van de bevalling en 3/4 dagen later wordt opnieuw naar uw situatie gekeken. Als er iets veranderd is, wordt de inschatting aangepast (herindicatie). Zodat u verzekerd bent van kraamzorg op maat. Als er geen bijzonderheden zijn, krijgt u meestal 49 uur kraamzorg verdeeld over 8 dagen. Maar afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan dit dus meer of minder zijn.

Wat is het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIP)?

Dit is een soort handleiding om te bepalen hoeveel kraamzorg iemand nodig heeft. Alle kraamcentra gebruiken het LIP, zodat zij op een objectieve manier kunnen inschatten hoeveel kraamzorg moeder en kind nodig hebben. Bekijk het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIP).

Welke wettelijke eigen bijdrage geldt er voor kraamzorg?

Welke wettelijke eigen bijdrage geldt er voor kraamzorg?

De wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg (thuis, in een geboortecentrum of kraamzorghotel) is € 4,20 per uur (in 2016). Voor kraamzorg in het ziekenhuis  betaalt u een wettelijke eigen bijdrage van € 33 per dag (voor moeder en kind samen). Als u een aanvullende verzekering heeft, krijgt u de wettelijke eigen bijdrage mogelijk vergoed. Checkt u hiervoor het vergoedingenoverzicht of de polisvoorwaarden.

 

Hoeveel kraamzorg krijg ik vergoed na bevalling/opname in het ziekenhuis?

De kraamzorg die u in het ziekenhuis heeft gekregen, wordt afgetrokken van het totale aantal uren kraamzorg waar u recht op heeft. Voor iedere dag kraamzorg in het ziekenhuis wordt een vast aantal uren gerekend, namelijk het gemiddeld aantal uren per dag. Deze uren worden afgetrokken van het totale aantal uren kraamzorg waar u recht op heeft. 

 • Voorbeeld: U heeft recht op 49 uur kraamzorg. Dat is 49/8 = 6,125 uur per dag. U heeft 2 dagen kraamzorg in het ziekenhuis gehad. Daarom trekken we 2 x 6,125 = 12,25 uur af van het totaal. U houdt dus nog 49 - 12,25 = 36,75 uur aan kraamzorg over. Deze krijgt u thuis.

Het kraamcentrum kijkt enkele dagen na de bevalling opnieuw naar uw situatie en past indien nodig het aantal uren kraamzorg aan (herindicatie). Zo krijgt u altijd de zorg die bij uw situatie past.

Wat krijg ik vergoed voor kraamzorg in een kraamzorghotel?

Als u bevallen bent in het ziekenhuis en daarna in een kraamhotel verblijft, krijgt u dezelfde kraamzorg vergoed als thuis. Er geldt ook dan een eigen bijdrage van € 4,20 per uur. Gaat u vervolgens naar huis, dan krijgt u de resterende kraamzorg thuis. Het kraamcentrum of het kraamzorghotel berekent het aantal uren resterende kraamzorg.

Wat is uitgestelde kraamzorg? Wanneer heb ik daar recht op?

Er zijn bijzondere situaties waarbij u na de kraamperiode (de eerste 8 tot 10 dagen na de bevalling) nog kraamzorg krijgt. Bijvoorbeeld als uw baby in de couveuse heeft gelegen. Of als u een kindje adopteert. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden maximaal 15 uur aan uitgestelde kraamzorg (als het kraamcentrum dit zinvol vindt). Kijk in de polisvoorwaarden of u uitgestelde kraamzorg vergoed krijgt.

Kan ik kraamzorg krijgen voor een geadopteerd kind?

In sommige gevallen kan dat. Er is dan sprake van uitgestelde kraamzorg. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden een deel hiervan. Kijk in de polisvoorwaarden of u iets vergoed krijgt.

VGZ

In sommige gevallen kan dat. Er is dan sprake van uitgestelde kraamzorg. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden een deel hiervan. Kijk in de polisvoorwaarden of u iets vergoed krijgt.

ASR

In sommige gevallen kan dat. Er is dan sprake van uitgestelde kraamzorg. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden een deel hiervan. Kijk in de polisvoorwaarden of u iets vergoed krijgt.

AVÉRO

In sommige gevallen kan dit. Er is dan sprake van uitgestelde kraamzorg. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden een deel hiervan. Kijk in de polisvoorwaarden of u iets vergoed krijgt.

U krijgt alleen een vergoeding als:

 • U het kind/de kinderen tijdens de looptijd van de aanvullende verzekering wettig heeft geadopteerd
 • Het kind/de kinderen ook bij Avéro Achmea staan ingeschreven
 • Het kind op het moment van adoptie jonger is dan 12 maanden
 • Het kind voor de adoptie nog niet bij het gezin hoorde/woonde

De exacte vergoedingsregeling verschilt per aanvullende verzekering. Wij adviseren u hiervoor de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering te raadplegen.

Cares

In sommige gevallen kan dat. Er is dan sprake van uitgestelde kraamzorg. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden een deel hiervan. Kijk in de polisvoorwaarden of u iets vergoed krijgt.

Hoe en waar kan ik kraamzorg aanvragen?
VGZ

U kunt kraamzorg aanvragen via de Aevitae kraamzorglijn: 079-3430437. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30-17.30 uur. Vraag kraamzorg uiterlijk in de 4e maand van uw zwangerschap aan, zodat wij uw aanvraag op tijd kunnen verwerken.

Wij bieden u een ruime keuze aan kraamcentra. Stuk voor stuk gekwalificeerde centra die aan de landelijke kwaliteitseisen voldoen.

ASR

U kunt kraamzorg aanvragen via de Aevitae kraamzorglijn: 079-3430437. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30-17.30 uur. Vraag kraamzorg uiterlijk in de 4e maand van uw zwangerschap aan, zodat wij uw aanvraag op tijd kunnen verwerken.

Wij bieden u een ruime keuze aan kraamcentra. Stuk voor stuk gekwalificeerde centra die aan de landelijke kwaliteitseisen voldoen.

AVÉRO

U kunt zelf contact opnemen met een (gecontracteerd) kraamcentrum om de kraamzorg te regelen. Dit hoeft u niet eerst bij Avéro aan te vragen. Wij adviseren u om de kraamzorg in de 4e maand van uw zwangerschap te regelen.

Gecontracteerd kraamcentrum

Wij bieden u een ruime keuze uit kraamcentra die door ons geselecteerd en gecontracteerd zijn. Dit zijn uitsluitend gekwalificeerde kraamcentra, die:

 • Voldoen aan de hoogste kwaliteitscriteria (HKZ- of BKE-certificaat en borstvoedingscertificaat)
 • Een 8 of hoger scoren voor klanttevredenheid
 • 24 uur per dag telefonisch bereikbaar zijn voor vragen en advies
 • Gegarandeerd kraamzorg leveren als u zich vóór de 5e maand van uw zwangerschap aanmeldt

Met de zorgzoeker vindt u gecontracteerde kraamcentra bij u in de buurt. Hier vindt u bovendien uitgebreide informatie over ieder kraamcentrum, zodat u een goede keuze kunt maken.

 

Niet-gecontracteerd kraamcentrum

Wilt u de kraamzorg regelen bij een kraamcentrum dat niet door ons gecontracteerd is? Dat kan natuurlijk ook, maar houd er rekening mee dat u mogelijk niet alles vergoed krijgt:

 

Cares

U kunt kraamzorg aanvragen via de Aevitae kraamzorglijn: 079-3430437. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30-17.30 uur. Vraag kraamzorg uiterlijk in de 4e maand van uw zwangerschap aan, zodat wij uw aanvraag op tijd kunnen verwerken.

Wij bieden u een ruime keuze aan kraamcentra. Stuk voor stuk gekwalificeerde centra die aan de landelijke kwaliteitseisen voldoen.

Hoe vraag ik het kraampakket aan?

Heeft u een aanvullende verzekering? Dan heeft u mogelijk recht op een kraampakket: medische artikelen voor de bevalling, zoals een navelklemmetje, watten en matrasbescherming. Het pakket is samen met verloskundigen samengesteld en bevat dan ook kwalitatief hoogwaardige artikelen.

Als u kraamzorg aanvraagt, regelen wij direct het kraampakket voor u. U ontvangt het pakket in de 7e maand van uw zwangerschap. U kunt het kraampakket natuurlijk ook los aanvragen, bel daarvoor de Aevitae kraamzorglijn: 079-3430437. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30-17.30 uur.

In het vergoedingenoverzicht of de polisvoorwaarden ziet u of u recht heeft op een kraampakket.

VGZ

Heeft u een aanvullende verzekering? Dan heeft u mogelijk recht op een kraampakket: medische artikelen voor de bevalling, zoals een navelklemmetje, watten en matrasbescherming. Het pakket is samen met verloskundigen samengesteld en bevat dan ook kwalitatief hoogwaardige artikelen.

Als u kraamzorg aanvraagt, regelen wij direct het kraampakket voor u. U ontvangt het pakket in de 7e maand van uw zwangerschap. U kunt het kraampakket natuurlijk ook los aanvragen, bel daarvoor de Aevitae kraamzorglijn: 079-3430437. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30-17.30 uur.

In het vergoedingenoverzicht of de polisvoorwaarden ziet u of u recht heeft op een kraampakket.

ASR

Heeft u een aanvullende verzekering? Dan heeft u mogelijk recht op een kraampakket: medische artikelen voor de bevalling, zoals een navelklemmetje, watten en matrasbescherming. Het pakket is samen met verloskundigen samengesteld en bevat dan ook kwalitatief hoogwaardige artikelen.

Als u kraamzorg aanvraagt, regelen wij direct het kraampakket voor u. U ontvangt het pakket in de 7e maand van uw zwangerschap. U kunt het kraampakket natuurlijk ook los aanvragen, bel daarvoor de Aevitae kraamzorglijn: 079-3430437. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30-17.30 uur.

In het vergoedingenoverzicht of de polisvoorwaarden ziet u of u recht heeft op een kraampakket.

AVÉRO

Heeft u een aanvullende verzekering? Dan heeft u mogelijk recht op een kraampakket: medische artikelen voor de bevalling, zoals een navelklemmetje, watten en matrasbescherming. Het pakket is samen met verloskundigen samengesteld en bevat dan ook kwalitatief hoogwaardige artikelen

 

Cares

Heeft u een aanvullende verzekering? Dan heeft u mogelijk recht op een kraampakket: medische artikelen voor de bevalling, zoals een navelklemmetje, watten en matrasbescherming. Het pakket is samen met verloskundigen samengesteld en bevat dan ook kwalitatief hoogwaardige artikelen.

Als u kraamzorg aanvraagt, regelen wij direct het kraampakket voor u. U ontvangt het pakket in de 7e maand van uw zwangerschap. U kunt het kraampakket natuurlijk ook los aanvragen, bel daarvoor de Aevitae kraamzorglijn: 079-3430437. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30-17.30 uur.

In het vergoedingenoverzicht of de polisvoorwaarden ziet u of u recht heeft op een kraampakket.

Kan ik na de aanvraag nog wisselen van kraamcentrum?

Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals een verhuizing. Als er geen bijzondere omstandigheden zijn, kunt u niet wisselen. Dit heeft te maken met de planning van het kraamcentrum. Houdt u er wel rekening mee dat de kosten voor de inschrijving maar één keer worden vergoed.

Kan ik kraamzorg aanvragen als ik in het buitenland woon?

Dit kan alleen als u in de grensstreek woont. U kunt dan onder de normale voorwaarden kraamzorg aanvragen bij een Nederlands kraamcentrum. De kraamcentra hanteren over het algemeen een maximale reistijd van een half uur.

Welke wettelijke eigen bijdrage geldt er voor bevalling in ziekenhuis of geboortecentrum?

Als u zonder medische noodzaak in een ziekenhuis of gecontracteerd geboortecentrum bevalt, krijgt u voor het verblijf van moeder en kind samen maximaal € 238,- per dag vergoed (in 2016). Worden er meer kosten in rekening gebracht? Dan betaalt u deze extra kosten zelf. Dit is een wettelijke eigen bijdrage. Als er wel een medische noodzaak is, geldt deze eigen bijdrage niet. Daarnaast betaalt u altijd de € 33 aan wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg in het ziekenhuis.

 

Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden deze eigen bijdrage. Check daarvoor de polisvoorwaarden.

Welke verloskundige zorg krijg ik vergoed?

Verloskundige zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

 

U krijgt alle verloskundige zorg (inclusief voor- en nazorg) vergoed voor:

 

 • Bevalling thuis
 • Bevalling in het ziekenhuis of een gecontracteerd geboortecentrum als er een medische noodzaak is

 

Is er geen medische noodzaak? Dan krijgt u een maximale vergoeding van € 238 per dag als u in het ziekenhuis of in een gecontracteerd geboortecentrum bevalt. De kosten daarboven moet u zelf betalen. Daar komt de wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg van € 33 per dag nog bovenop.

Alle vragen over vergoedingen kraamzorg en bevalling

Vergoedingen fysiotherapie

Wat is de vergoeding voor fysiotherapie/oefentherapie tot 18 jaar?

Wat is de vergoeding voor fysiotherapie/oefentherapie tot 18 jaar?

De basisverzekering vergoedt in de meeste gevallen fysiotherapie/oefentherapie voor kinderen tot 18 jaar. Het maakt daarbij uit om wat voor aandoening het gaat:

 • Niet-chronische aandoening (tijdelijk)
  De basisverzekering vergoedt 9 behandelingen per jaar voor de behandeling van een tijdelijke aandoening of acute blessure. Als het medisch noodzakelijk is, worden nog 9 extra behandelingen vergoed.
 • Chronische aandoening (langdurig/blijvend)
  Gaat het om een chronische aandoening? Dan gelden er wettelijke regels. De overheid heeft een lijst met chronische aandoeningen opgesteld die voor fysiotherapie in aanmerking komen. Per aandoening is een vaste termijn/vast aantal behandelingen bepaald. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw arts of medisch specialist. In sommige gevallen moet Aevitae vooraf goedkeuring geven. Bespreek dit met uw arts of neem bij twijfel even contact met ons op.
 • Urine-incontinentie
  Voor bekkenfysiotherapie voor urine-incontinentie gelden andere regels. De basisverzekering vergoedt eenmalig 18 behandelingen. 

Extra behandelingen fysiotherapie/oefentherapie worden vaak vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Kijk hiervoor in het vergoedingenoverzicht of de polisvoorwaarden.

Wat is de vergoeding voor fysiotherapie/oefentherapie vanaf 18 jaar

Dit hangt af van de aandoening waarvoor u fysiotherapie nodig heeft:

 • Niet-chronische aandoening (tijdelijk)
  De basisverzekering vergoedt geen fysiotherapie voor tijdelijke aandoeningen of acute blessures. De meeste aanvullende verzekeringen vergoeden fysiotherapie wel. Kijk hiervoor in het vergoedingenoverzicht of de polisvoorwaarden.
 • Chronische aandoening (langdurig/blijvend)
  Gaat het om een chronische aandoening? Dan krijgt u fysiotherapie mogelijk vanaf de 21e behandeling vergoed. Hiervoor gelden wettelijke regels. De overheid heeft een lijst met chronische aandoeningen opgesteld die voor fysiotherapie in aanmerking komen. Als uw aandoening op die lijst voorkomt, vergoedt de basisverzekering fysiotherapie vanaf de 21e behandeling. Voor elke aandoening heeft de overheid een vaste termijn/vast aantal behandelingen bepaald. U heeft een verwijzing nodig van uw arts of medisch specialist. In sommige gevallen moet Aevitae vooraf goedkeuring geven. Bespreek dit met uw arts of neem bij twijfel even contact met ons op.
 • Urine-incontinentie
  Voor bekkenfysiotherapie voor urine-incontinentie gelden andere regels. De basisverzekering vergoedt eenmalig 9 behandelingen.
Kan ik ook naar een fysiotherapeut (of oefentherapeut) zonder contract met Aevitae?

Ja, u kunt ook naar een niet-gecontracteerde therapeut. Houdt u er wel rekening mee dat u dan mogelijk een deel van de kosten zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van welke basisverzekering u heeft en van het tarief dat de therapeut hanteert.

Als u naar een gecontracteerde fysio- of oefentherapeut gaat, heeft dat een aantal voordelen:

 • U hoeft niets bij te betalen voor een behandeling, want wij hebben prijsafspraken met de therapeut gemaakt.
 • U hoeft niets voor te schieten. De therapeut stuurt de rekening rechtstreeks naar ons.
 • U weet zeker dat u de therapeut aan onze kwaliteitseisen voldoet.
Wat is het verschil tussen kinderfysiotherapie en fysiotherapie tot 18 jaar?

Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Hiervoor heeft een fysiotherapeut een specifieke opleiding gevolgd. Kinderfysiotherapie is gericht op motorische problemen die de ontwikkeling van een kind beïnvloeden. Meestal gaat dit om kinderen tot 16 jaar.

Met fysiotherapie tot 18 jaar bedoelen we fysiotherapie in het algemeen voor kinderen tot 18 jaar. Dit kan gaan om kinderfysiotherapie, maar dat hoeft dus niet.

Wilt u meer weten over kinderfysiotherapie? Kijk dan op de website van de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie.

Wanneer is voor fysiotherapie sprake van een chronische aandoening?

De overheid heeft een lijst met chronische aandoeningen opgesteld die voor fysiotherapie in aanmerking komen. Als uw aandoening op die lijst voorkomt, vergoedt de basisverzekering fysiotherapie vanaf de 21e behandeling. Voor elke aandoening heeft de overheid een vaste termijn/vast aantal behandelingen bepaald. U heeft een verwijzing nodig van uw arts of medisch specialist. In sommige gevallen moet Aevitae vooraf goedkeuring geven. Bespreek dit met uw arts of neem bij twijfel even contact met ons op.

Wordt bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie vergoed?

Ja, de basisverzekering vergoedt eenmalig 9 behandelingen voor bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie. Voor kinderen tot 18 jaar worden 18 behandelingen vergoed. Houdt u er rekening mee dat als u nog resterend eigen risico heeft, u dit deel zelf moet betalen.

Alle vragen over vergoedingen fysiotherapie

Vergoedingen geneesmiddelen

Wat zijn terhandstellingskosten?

Als u op recept een geneesmiddel bij de apotheek haalt, betaalt u ook voor de dienstverlening. Die kosten heten ‘terhandstellingskosten’. Zo stelt de apotheek de medicijnen samen, checkt of u geen verkeerde combinatie van geneesmiddelen gebruikt en controleert de voorgeschreven dosering en sterkte. 

Hoe hoog de terhandstellingskosten zijn, hangt af van het geneesmiddel en de apotheek. Gemiddeld betaalt u € 6 aan terhandstellingskosten. Maar dit kan ook meer of minder zijn. Moet de apotheker het geneesmiddel zelf maken of is het kant en klaar? En moeten de medicijnen apart verpakt worden in bijvoorbeeld een weeksysteem? Zulke factoren zorgen voor hogere of lagere kosten. Bovendien zijn de kosten hoger als u ’s avonds of in het weekend een geneesmiddel haalt.

Terhandstellingskosten worden vergoed vanuit de basisverzekering. Aevitae betaalt deze kosten rechtstreeks aan uw apotheker en verrekent deze met uw eventueel openstaande eigen risico.

Wanneer moet ik een ‘begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’ betalen?

Als u een nieuw geneesmiddel krijgt, informeert de apotheek u over het gebruik, de werking en de bijwerkingen. Dit heet een ‘begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’. De kosten hiervoor zijn ongeveer € 7 en worden apart in rekening gebracht.

Onder ‘nieuw geneesmiddel’ verstaan we een geneesmiddel met een werkzame stof, sterkte of toedieningsvorm die u nog niet eerder heeft gehad. Maar ook als het minimaal 1 jaar geleden is dat u dit medicijn kreeg. Of als onduidelijk is of u het medicijn eerder kreeg in het afgelopen jaar, bijvoorbeeld omdat u het bij een andere apotheek heeft gehaald.

De kosten voor dit begeleidingsgesprek worden vergoed vanuit de basisverzekering. Aevitae betaalt deze kosten rechtstreeks aan uw apotheker en verrekent deze vervolgens met uw openstaande eigen risico.

Waarom moet ik een eigen risico betalen voor de terhandstellingskosten?

Deze kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor is dus het eigen risico van toepassing.

Wat is het preferentiebeleid? Of: wat zijn voorkeursgeneesmiddelen?

‘Preferentie’ betekent letterlijk ‘voorkeur’. Zijn er van een bepaald type geneesmiddel meerdere varianten die dezelfde werking hebben? Dan wijst de risicodrager meestal een ‘voorkeursgeneesmiddel’ aan: alleen de goedkoopste variant van dit geneesmiddel wordt dan vergoed.

Uw apotheek weet om welke geneesmiddelen het gaat.

Zijn er medische redenen waarom het voorkeursgeneesmiddel voor u niet geschikt is? Dan vergoedt Aevitae ook een andere variant van het medicijn. Dit moet uw arts dan expliciet aangeven op het recept. De gecontracteerde apotheek doet voor ons de beoordeling.

VGZ

‘Preferentie’ betekent letterlijk ‘voorkeur’. Zijn er van een bepaald type geneesmiddel meerdere varianten die dezelfde werking hebben? Dan wijst VGZ meestal een ‘voorkeursgeneesmiddel’ aan: alleen de goedkoopste variant van dit geneesmiddel wordt dan vergoed. Voordeel is dat u voor een voorkeursgeneesmiddel geen eigen risico hoeft te betalen.

Uw apotheek weet om welke geneesmiddelen het gaat. En u kunt ook zelf de voorkeursgeneesmiddelen opzoeken in het Reglement Farmaceutische Zorg

Zijn er medische redenen waarom het voorkeursgeneesmiddel voor u niet geschikt is? Dan vergoedt VGZ ook een andere variant van het medicijn. Dit moet uw arts dan expliciet aangeven.

AVÉRO

‘Preferentie’ betekent letterlijk ‘voorkeur’. Zijn er van een bepaald type geneesmiddel meerdere varianten die dezelfde werking hebben? Dan wijst de risicodrager meestal een ‘voorkeursgeneesmiddel’ aan: alleen de goedkoopste variant van dit geneesmiddel wordt dan vergoed.

Uw apotheek weet om welke geneesmiddelen het gaat.

Zijn er medische redenen waarom het voorkeursgeneesmiddel voor u niet geschikt is? Dan vergoedt Aevitae ook een andere variant van het medicijn. Dit moet uw arts dan expliciet aangeven op het recept. De gecontracteerde apotheek doet voor ons de beoordeling.

Waarom hanteert VGZ een preferentiebeleid?
VGZ

Het is een wettelijke taak van zorgverzekeraars om de kosten van geneesmiddelen in de hand te houden. De kosten van medicijnen blijven namelijk stijgen. Om daar wat aan te doen, geeft de Zorgverzekeringswet verzekeraars de mogelijkheid om alleen de laagst geprijsde geneesmiddelen te vergoeden. Zo helpt het preferentiebeleid dus om de stijgende kosten van ons zorgstelsel te beperken.

Bepaalt VGZ welke medicijnen ik krijg?
VGZ

Nee, uw arts bepaalt welk geneesmiddel u nodigt heeft en schrijft hiervoor een recept uit. Hier staat VGZ volledig buiten. Als er van dit geneesmiddel meerdere varianten zijn die dezelfde werkzame stof bevatten, dan kan het zijn dat VGZ slechts een van deze varianten (namelijk de goedkoopste) vergoedt.

Welk geneesmiddel worden vergoed?
VGZ

Schrijft uw arts een geneesmiddel voor waarvan meerdere varianten zijn met dezelfde werkzame stof? Dan vergoedt VGZ alleen het voorkeursgeneesmiddel: de goedkoopste variant. Alleen als het volgens uw arts medisch noodzakelijk is dat u een andere variant krijgt, vergoedt VGZ een andere variant. Zijn er geen medische redenen en wilt u toch een duurdere variant van het medicijn? Dan moet u het zelf betalen.

 

Uw apotheek weet welke medicijnen voorkeursgeneesmiddelen zijn. U kunt ook zelf de voorkeursgeneesmiddelen opzoeken in het Reglement Farmaceutische Zorg

AVÉRO

Schrijft uw arts een geneesmiddel voor waarvan meerdere varianten zijn met dezelfde werkzame stof? Dan vergoedt Aevitae alleen het voorkeursgeneesmiddel: de goedkoopste variant. Alleen als het volgens uw arts medisch noodzakelijk is dat u een andere variant krijgt, vergoedt Aevitae een andere variant. Zijn er geen medische redenen en wilt u toch een duurdere variant van het medicijn? Dan moet u het zelf betalen.

 

Uw apotheek weet welke medicijnen voorkeursgeneesmiddelen zijn.

Cares

Schrijft uw arts een geneesmiddel voor waarvan meerdere varianten zijn met dezelfde werkzame stof? Dan vergoedt VGZ alleen het voorkeursgeneesmiddel: de goedkoopste variant. Alleen als het volgens uw arts medisch noodzakelijk is dat u een andere variant krijgt, vergoedt VGZ een andere variant. Zijn er geen medische redenen en wilt u toch een duurdere variant van het medicijn? Dan moet u het zelf betalen.

 

Uw apotheek weet welke medicijnen voorkeursgeneesmiddelen zijn. U kunt ook zelf de voorkeursgeneesmiddelen opzoeken in het Reglement Farmaceutische Zorg

Wat betekent het preferentiebeleid voor mij als medicijngebruiker?

Gebruikt u een geneesmiddel dat onder het preferentiebeleid valt? Dan kan het zijn dat u bij de apotheek een andere variant krijgt dan u gewend was. De werkzame stof is hetzelfde, maar het merk of de verpakking kunnen verschillen.

Wat als ik meer baat heb bij een duurder middel?

Vindt uw arts het medisch noodzakelijk dat u een duurdere variant van het geneesmiddel krijgt? Dan vergoedt Aevitae ook deze duurdere variant. Uw arts beslist dit, soms in overleg met de apotheek. Aevitae staat hier verder buiten.

VGZ

.

Wat als mijn apotheker niet wil meewerken?

Uw apotheker is verplicht om u het voorkeursgeneesmiddel te geven. Alleen uw arts kan hiervan afwijken en u (vanwege medische noodzakelijkheid) een andere variant voorschrijven. U kunt natuurlijk ook zelf besluiten dat u een andere variant wilt – zolang u daar zelf voor betaalt. Maar de apotheek mag dit niet voor u bepalen.

Soms zegt de apotheker dat u het geneesmiddel zelf moet betalen en geeft u de rekening mee. Als het om een voorkeursgeneesmiddel gaat, is dit niet de bedoeling. Neemt u in dat geval contact met ons op, dan spreken wij de apotheker hierop aan.

Het voorkeursgeneesmiddel is niet op voorraad (of niet leverbaar). Wat nu?

Het is de verantwoordelijkheid van de apotheek om de voorraad van geneesmiddelen in de apotheek op peil te houden. Het voorkeursgeneesmiddel zou in voldoende mate leverbaar moeten zijn. In de beginperiode van een nieuwe aanwijzing kan het voorkomen dat het voorkeursgeneesmiddel even niet voldoende leverbaar is. In dat geval mag de apotheker u het middel afleveren dat in de vorige periode preferent was. Wij hebben aan apothekers precies aangegeven hoe zij in een dergelijke situatie moeten handelen. Uiteraard blijven wij goed volgen of een voorkeursmiddel voldoende beschikbaar is. Het alternatieve middel telt echter wel mee voor het eigen risico

AVÉRO

. 

Alle vragen over vergoedingen geneesmiddelen

Vergoedingen huisarts

Wat mag een huisarts in rekening brengen?

De huisarts brengt twee soorten kosten in rekening:

 • Inschrijftarief
  Voor elke ingeschreven patiënt mag de huisarts een vast bedrag per kwartaal rekenen. Dit heet het inschrijftarief. Het maakt hiervoor niet uit hoe vaak u naar de huisarts gaat.
 • Consultkosten
  Brengt u een bezoek aan de huisarts, dan rekent hij hiervoor een vast bedrag per consult. Dit geldt ook voor een telefonisch consult of een huisbezoek.
Mag ik meerdere vragen stellen tijdens één consult?

Ja, dat mag. De huisarts trekt voor gemiddeld 10 tot 20 minuten uit voor een consult. Hier is ook het tarief op gebaseerd. Heeft u veel vragen en verwacht u daarom meer tijd nodig te hebben? Meld dit dan als u de afspraak maakt. De huisarts houdt hier dan rekening mee en kan eventueel een dubbel consult voor u boeken.

Hebben de kosten van de huisarts gevolgen voor mijn eigen risico?

Nee, zowel het inschrijftarief als de kosten van huisartsbezoek vallen niet onder het eigen risico. Verwijst de huisarts u door, bijvoorbeeld voor bloedonderzoek? Dan moet u daarvoor wel eigen risico betalen.

Hoe weet ik welke huisarts een contract heeft met Aevitae?

 

 

VGZ

In de zorgzoeker van VGZ  vindt u de huisartsen waarmee wij een contract hebben.

ASR

In de zorgzoeker van ASR (De Amersfoortse) vindt u de huisartsen waarmee wij een contract hebben.

AVÉRO

In de zorgzoeker van Avéro Achmea vindt u de huisartsen waarmee wij een contract hebben.

Wat is ketenzorg voor diabetespatiënten? Krijg ik dat vergoed?

Als u diabetes (suikerziekte) heeft, kunt u met veel zorgaanbieders te maken krijgen. Uw huisarts is uw eerste contactpersoon, stelt de diagnose, voert jaarlijkse controles uit en stelt een behandelplan op.

Voor de behandeling zelf wordt u doorverwezen naar bijvoorbeeld een diabetesverpleegkundige, oogarts, fysiotherapeut, diëtist, podotherapeut of pedicure. Het is voor u wel zo prettig als alle zorgverleners de zorg goed op elkaar afstemmen. Om dit voor elkaar te krijgen, maken wij hierover afspraken: overeenkomsten met zogenaamde ‘zorggroepen’. Zodat iedereen weet welke zorg zij op welk moment moeten leveren. Dit is ketenzorg.

De basisverzekering vergoedt ketenzorg. Voor behandelingen die onder de ketenzorg vallen, betaalt u geen eigen risico.

Alle vragen over vergoedingen huisarts

Vergoedingen hulpmiddelen

Krijg ik vanuit de basisverzekering een vergoeding voor bril/contactlenzen?

U krijgt meestal geen vergoeding voor brillen en lenzen vanuit uw basisverzekering. Alleen in bijzondere gevallen vergoedt de basisverzekering een deel van de kosten. Uw oogarts of zorgaanbieder kan vertellen of u hiervoor in aanmerking komt.

VGZ

U krijgt meestal geen vergoeding voor brillen en lenzen vanuit uw basisverzekering. Alleen in bijzondere gevallen vergoedt de basisverzekering een deel van de kosten. Uw oogarts of zorgaanbieder kan vertellen of u hiervoor in aanmerking komt. De precieze voorwaarden staan beschreven in het Reglement Hulpmiddelen VGZ.

ASR

U krijgt meestal geen vergoeding voor brillen en lenzen vanuit uw basisverzekering. Alleen in bijzondere gevallen vergoedt de basisverzekering een deel van de kosten. Uw oogarts of zorgaanbieder kan vertellen of u hiervoor in aanmerking komt. De precieze voorwaarden staan beschreven in het Reglement Hulpmiddelen ASR.

AVÉRO

U krijgt meestal geen vergoeding voor brillen en lenzen vanuit uw basisverzekering. Alleen in bijzondere gevallen vergoedt de basisverzekering een deel van de kosten. Uw oogarts of zorgaanbieder kan vertellen of u hiervoor in aanmerking komt. De precieze voorwaarden staan beschreven in het Reglement Hulpmiddelen Avéro.

Cares

U krijgt meestal geen vergoeding voor brillen en lenzen vanuit uw basisverzekering. Alleen in bijzondere gevallen vergoedt de basisverzekering een deel van de kosten. Uw oogarts of zorgaanbieder kan vertellen of u hiervoor in aanmerking komt. De precieze voorwaarden staan beschreven in het Reglement Hulpmiddelen VGZ.

Krijg ik vanuit de aanvullende verzekering een vergoeding voor bril/contactlenzen?

Vanuit de aanvullende verzekering krijgt u mogelijk wel een vergoeding voor brillenglazen of contactlenzen. Check hiervoor het vergoedingenoverzicht of de polisvoorwaarden.

 

Bovendien krijgt u extra korting als u uw bril aanschaft bij Pearle Opticiens, Eyewish Groeneveld of Specsavers. U kunt de korting zelf berekenen op de website van deze opticiens.

Wanneer kom ik voor incontinentiematerialen in aanmerking?

Heeft u langere tijd last van ongewild verlies van urine of ontlasting? Dan kan het zijn dat u voor vergoeding van incontinentiemateriaal in aanmerking komt.

 

De basisverzekering vergoedt incontinentiemateriaal als:

 • U langer dan 2 maanden last heeft van ongewild urineverlies, of langer dan 2 weken last van ongewild verlies van ontlasting.
 • Behandeling voor incontinentie uw klachten niet (voldoende) heeft opgelost.
 • U hierdoor langdurig incontinentiemateriaal moet gebruiken.

Als u terminaal ziek bent, krijgt u het incontinentiemateriaal ook voor korte duur vergoed.

Kijk voor de precieze voorwaarden in de Regeling Zorgverzekering (artikel 2.11)

Wie bepaalt welk incontinentiemateriaal ik krijg, en hoeveel?

De apotheek of leverancier houdt een intakegesprek met u om vast te stellen voor welk incontinentiemateriaal u in aanmerking komt en hoeveel u nodig heeft. Dit gesprek duurt ongeveer 20 minuten.

Mag ik overstappen naar een andere apotheek of leverancier?

Ja, u mag altijd overstappen naar een andere apotheek of leverancier met wie wij een contract hebben. Deze zal opnieuw een intakegesprek met u houden om te bepalen voor welk materiaal u in aanmerking komt.

Voordat u overstapt, moet u wel eerst uw huidige voorraad opmaken. Anders kan de nieuwe apotheker of leverancier geen nieuw materiaal declareren. Als het huidige incontinentiemateriaal niet voldoet, maken we natuurlijk een uitzondering.

Waarom krijg ik opnieuw een intakegesprek als ik overstap naar een andere apotheek/leverancier?

De nieuwe apotheker moet kunnen bepalen welk materiaal voor u geschikt is en hoeveel u nodig heeft. Daarom moet hij een goed beeld hebben uw situatie. Wel zal dit intakegesprek vaak wat korter zijn dan het eerste.

Moet ik zelf meebetalen aan incontinentiemateriaal?

De kosten voor incontinentiemateriaal worden vergoed vanuit de basisverzekering. Als u naar een gecontracteerde apotheek/leverancier gaat, wordt het materiaal dus altijd volledig vergoed. Wel is het eigen risico van toepassing. Als u nog openstaand eigen risico heeft, moet u dat wel betalen.

Ik heb niet genoeg aan het geleverde incontinentiemateriaal gekregen. Wat nu?

U kunt dit met uw apotheker of leverancier bespreken. Deze zal in overleg met u bepalen of u meer of ander materiaal krijgt.

Wie beoordeelt of ik recht heb op een hoortoestel?

Iedere audicien met wie wij een contract hebben, kan beoordelen of u in aanmerking komt voor een hoortoestel. Audiciens gebruiken hiervoor het landelijke ZN-keuzeprotocol Auditieve Zorg. In sommige gevallen zal de audicien u doorverwijzen naar een audiologisch centrum of naar een KNO-arts. In het algemeen geldt dat u voor een gehoorapparaat in aanmerking komt als uw gehoorverlies minimaal 35 dB is.

Heb ik een verwijzing nodig voor een audicien?

Nee, u kunt rechtstreeks naar een audicien met wie wij een contract hebben. Hiervoor heeft u geen verwijzing nodig van een huisarts of KNO-arts – tenzij u jonger bent dan 16. In dat geval is er een verwijzing nodig van een KNO-arts of audiologisch centrum.

Wat is het ZN-keuzeprotocol Auditieve Zorg? Waarom wordt dit gebruikt?

Audiciens gebruiken hiervoor het landelijke ZN-keuzeprotocol Auditieve Zorg om vast te stellen of u in aanmerking komt voor een hoortoestel (of tinnitusmaskeerder). In sommige gevallen zal de audicien u doorverwijzen naar een audiologisch centrum of naar een KNO-arts. Door dit landelijke protocol kunnen alle audiciens op dezelfde, objectieve manier vaststellen of u in aanmerking komt voor een hoortoestel.

Wat is de vergoeding voor een hoortoestel?

Voor de aanschaf van een gehoorapparaat geldt een wettelijke eigen bijdrage van 25%. De overige 75% van de aanschafprijs wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Als u nog openstaand eigen risico heeft, moet u dat deel ook zelf betalen. Voor kinderen tot 18 jaar hoeft u geen eigen bijdrage en eigen risico te betalen, zij krijgen een hoortoestel volledig vergoed. Soms hoeft u geen hoortoestel aan te schaffen, maar krijgt u een hulpmiddel in bruikleen.

VGZ

Voor de aanschaf van een gehoorapparaat geldt een wettelijke eigen bijdrage van 25%. De overige 75% van de aanschafprijs wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Als u nog openstaand eigen risico heeft, moet u dat deel ook zelf betalen. Voor kinderen tot 18 jaar hoeft u geen eigen bijdrage en eigen risico te betalen, zij krijgen een hoortoestel volledig vergoed. Soms hoeft u geen hoortoestel aan te schaffen, maar krijgt u een hulpmiddel in bruikleen. Alle richtlijnen en afspraken vindt u in het Reglement Hulpmiddelen VGZ.

Heeft u een aanvullende verzekering? Dan kunt u uw eigen bijdrage mogelijk vergoed krijgen. Kijk hiervoor in het vergoedingenoverzicht of de polisvoorwaarden.

ASR

Voor de aanschaf van een gehoorapparaat geldt een wettelijke eigen bijdrage van 25%. De overige 75% van de aanschafprijs wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Als u nog openstaand eigen risico heeft, moet u dat deel ook zelf betalen. Voor kinderen tot 18 jaar hoeft u geen eigen bijdrage en eigen risico te betalen, zij krijgen een hoortoestel volledig vergoed. Soms hoeft u geen hoortoestel aan te schaffen, maar krijgt u een hulpmiddel in bruikleen. Alle richtlijnen en afspraken vindt u in het Reglement Hulpmiddelen ASR.

Heeft u een aanvullende verzekering? Dan kunt u uw eigen bijdrage mogelijk vergoed krijgen. Kijk hiervoor in het vergoedingenoverzicht of de polisvoorwaarden.

AVÉRO

Voor de aanschaf van een gehoorapparaat geldt een wettelijke eigen bijdrage van 25%. De overige 75% van de aanschafprijs wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Als u nog openstaand eigen risico heeft, moet u dat deel ook zelf betalen. Voor kinderen tot 18 jaar hoeft u geen eigen bijdrage en eigen risico te betalen, zij krijgen een hoortoestel volledig vergoed. Soms hoeft u geen hoortoestel aan te schaffen, maar krijgt u een hulpmiddel in bruikleen. Alle richtlijnen en afspraken vindt u in het Reglement Hulpmiddelen Avéro.

Heeft u een aanvullende verzekering? Dan kunt u uw eigen bijdrage mogelijk vergoed krijgen. Kijk hiervoor in het vergoedingenoverzicht of de polisvoorwaarden.

Cares

Voor de aanschaf van een gehoorapparaat geldt een wettelijke eigen bijdrage van 25%. De overige 75% van de aanschafprijs wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Als u nog openstaand eigen risico heeft, moet u dat deel ook zelf betalen. Voor kinderen tot 18 jaar hoeft u geen eigen bijdrage en eigen risico te betalen, zij krijgen een hoortoestel volledig vergoed. Soms hoeft u geen hoortoestel aan te schaffen, maar krijgt u een hulpmiddel in bruikleen. Alle richtlijnen en afspraken vindt u in het Reglement Hulpmiddelen VGZ.

Heeft u een aanvullende verzekering? Dan kunt u uw eigen bijdrage mogelijk vergoed krijgen. Kijk hiervoor in het vergoedingenoverzicht of de polisvoorwaarden.

Hoe zit het met de profielen voor gehoorproblemen?

In het landelijk ZN-keuzeprotocol Auditieve Zorg dat alle audiciens gebruiken, zijn 5 profielen beschreven HRIU-profielen Dit zijn categorieën die verschillende soorten gehoorproblemen classificeren. Uw audicien kijkt naar uw gehoorprobleem en situatie (hoe actief bent u, hoeveel last heeft u van uw gehoorprobleem in het dagelijks leven. Dan bepaalt hij in welke categorie u valt. Per profiel is beschreven welke gehoorapparaten, hulpmiddelen of maatregelen geschikt zijn.

 • Voor de profielen 1, 2 en 3 zoekt de audicien in overleg met u een geschikt hulpmiddel.
 • De profielen 4 en 5 zijn complexere gehoorproblemen, daarvoor verwijst de audicien u door naar een audiologisch centrum.
Naar welke audicien kan ik gaan? Moet ik naar een geselecteerde audicien?
VGZ

Met de zorgzoeker  vindt u audiciens bij u in de buurt met wie wij een contract hebben. Bij deze audiciens weet u zeker dat zij aan de kwaliteitseisen voldoen. Bovendien kunnen zij de rekening rechtstreeks naar ons sturen. Dan hoeft u dit bedrag niet voor te schieten. Uw eigen bijdrage betaalt u wel direct aan de audicien.

U kunt ook naar een andere audicien gaan, maar dan kan het zijn dat u meer zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van welke basisverzekering u heeft.

ASR

Met de zorgzoeker vindt u audiciens bij u in de buurt met wie wij een contract hebben. Bij deze audiciens weet u zeker dat zij aan de kwaliteitseisen voldoen. Bovendien kunnen zij de rekening rechtstreeks naar ons sturen. Dan hoeft u dit bedrag niet voor te schieten. Uw eigen bijdrage betaalt u wel direct aan de audicien.

 

U kunt ook naar een andere audicien gaan, maar dan kan het zijn dat u meer zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van welke basisverzekering u heeft.

AVÉRO

Avéro Achmea heeft met twee audiciens een contract gesloten: Beter Horen en Hans Anders. Met hen hebben wij afspraken gemaakt over kwaliteit en prijs. En bij hen hoeft u geen hoortoestel aan te schaffen, maar krijgt u er een in bruikleen. Voordelen voor u:

 • U krijgt altijd een kwalitatief hoogwaardig hoortoestel voor de laagste prijs. Uw eigen bijdrage (van 25%) is dus zo laag mogelijk.
 • De audicien stuurt de rekening rechtstreeks naar ons. U hoeft niks voor te schieten of achteraf te declareren. Uw eigen bijdrage betaalt u ter plekke aan de audicien.
 • U hoeft geen eigen risico te betalen.

Bekijk hier de tarieven 2016 van Beter Horen & Hans Anders

Wij maakten afspraken met Hans Anders en Beter Horen over de prijs van uw hoortoestel:​

​Prijs bij Hans Anders Eigen bijdrage​
Categorie 1​ ​€ 260 ​€ 65
​Categorie 2 ​€ 340 ​€ 85
​Categorie 3 ​€ 420 ​€ 105
​Categorie 4 ​€ 460 ​€ 115
​Categorie 5 ​€ 480 ​€ 120
​Cros​s of bi-cross ​€ 260 ​€ 65

  

   Prijs bij Beter Horen Eigen bijdrage
 Categorie 1​  € 349  € 87,25
 ​Categorie 2  € 454  € 113,50
 ​Categorie 3  € 560  € 140
 ​Categorie 4  € 740  € 185
 ​Categorie 5  € 924  € 231
 ​Cros​s of bi-cross  € 320  € 80

 

 

U kunt ook naar een andere audicien gaan met wie wij geen contract hebben. In dat geval gelden bovenstaande voordelen niet. Ook kan het zijn dat u meer zelf moet betalen, afhankelijk van welke basisverzekering u heeft.

Cares

Met de zorgzoeker  vindt u audiciens bij u in de buurt met wie wij een contract hebben. Bij deze audiciens weet u zeker dat zij aan de kwaliteitseisen voldoen. Bovendien kunnen zij de rekening rechtstreeks naar ons sturen. Dan hoeft u dit bedrag niet voor te schieten. Uw eigen bijdrage betaalt u wel direct aan de audicien.

U kunt ook naar een andere audicien gaan, maar dan kan het zijn dat u meer zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van welke basisverzekering u heeft.

Kan ik ook een duurder hoortoestel kiezen en het verschil bijbetalen?

Nee, dat is niet mogelijk. U heeft recht op een vergoeding voor een hoortoestel dat binnen uw profiel past. De audicien stelt uw profiel vast, u kiest samen met uw audicien een van de hoortoestellen uit binnen dit profiel. Wilt u een hoortoestel dat niet bij uw profiel past? Dan moet u dat zelf betalen. U heeft dan geen recht op een vergoeding.

Alle vragen over vergoedingen hulpmiddelen

Vergoedingen ziekenhuis

Waarom zijn de kosten van een kleine behandeling in het ziekenhuis hoger dan verwacht?

Voor zorg in een ziekenhuis gelden standaardprijzen per soort behandeling. Alle patiënten die bijvoorbeeld een gebroken arm hebben, betalen dezelfde vaste prijs. Dit is de prijs van een ‘pakketje zorg’ voor een gebroken arm: diagnose stellen, foto’s maken, gips, controle-afspraak. In de praktijk hebben sommige mensen wat meer zorg nodig dan gemiddeld, en andere minder. Maar iedereen betaalt dezelfde gemiddelde prijs. Hierdoor kan uw rekening hoger (of lager) zijn dan verwacht.

Wat is een Diagnose Behandelcombinatie (DBC)?

Ziekenhuizen rekenen niet met losse behandelingen, maar met ‘zorgpakketjes’. Voor elke diagnose (ziekte, kwetsuur of aandoening) hebben zij vastgesteld welke behandelingen gemiddeld nodig zijn. Deze combinatie van behandelingen vormt een ‘zorgpakketje’: een DBC (Diagnose Behandelcombinatie).

 

Voor DBC’s zijn standaardprijzen vastgesteld. Iedereen die bijvoorbeeld een gebroken arm heeft, betaalt dezelfde vaste prijs. Dit is de prijs van het zorgpakketje (DBC) voor een gebroken arm: diagnose stellen, foto’s maken, gips, controle-afspraak. In de praktijk hebben sommige mensen wat meer zorg nodig dan gemiddeld, en andere minder. Maar iedereen betaalt dezelfde vaste prijs.

Wat is het verschil tussen DBC’s in het A-segment en B-segment?

Voor een deel van de Diagnose Behandelcombinaties (DBC’s) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maximumprijzen vastgesteld. Dit heet het A-segment. Voor de rest van de DBC’s gelden geen maximumprijzen. Ziekenhuizen onderhandelen met zorgverzekeraars over de prijzen van die DBC’s.

Waarom klopt de behandeldatum niet in de brief over mijn eigen risico?

De datum in de brief is de datum van de eerste afspraak in het ziekenhuis. Dat is de datum die het ziekenhuis gebruikt bij zijn declaraties. Als u daarna bent teruggekomen voor verdere behandeling of bijvoorbeeld een operatie, staan die data niet apart in de brief vermeld. Het hele behandeltraject krijgt de datum van de eerste afspraak.

Wat zijn laboratoriumkosten? Waarom moet ik laboratoriumkosten betalen?

Als er bloed of urine is afgenomen voor verder onderzoek, wordt dit naar een laboratorium gestuurd. De kosten van bloed- en urineonderzoek staan daarom als ‘laboratoriumkosten’ op de factuur.

De kosten van laboratoriumonderzoek vallen onder het eigen risico. Ook als u via de huisarts bloed- of urineonderzoek laat uitvoeren. Het bezoek aan de huisarts gaat dan niet van het eigen risico af, maar de laboratoriumkosten wel. Daarom moet u die zelf betalen als u nog openstaand eigen risico heeft.

Alle vragen over vergoedingen ziekenhuis

Vergoedingen ziekenvervoer

Wanneer heb ik recht op zittend ziekenvervoer (ZZV)?

In de volgende situaties vergoedt de basisverzekering het vervoer voor medische behandelingen:

 • U moet nierdialyse ondergaan
 • U krijgt chemotherapie of radiotherapie voor een oncologische behandeling
 • U bent afhankelijk van een rolstoel en heeft geen aangepast vervoer
 • U bent visueel gehandicapt en kunt zich niet zelfstandig of zonder begeleiding verplaatsen

De precieze voorwaarden en details vindt u in de polisvoorwaarden. Wij vergoeden alleen vervoer (heen en terug) voor behandelingen die onder de basisverzekering vallen. Vervoer in verband met controles wordt niet vergoed.

Krijg ik zittend ziekenvervoer (ZZV) als ik naar een Wlz-instelling moet voor een dagbehandeling?

Dat hangt af van uw situatie en de behandeling die u ondergaat. Voor vervoer naar een Wlz-instelling gelden geen aparte regels. Wanneer heeft u recht op zittend ziekenvervoer?

 • U moet nierdialyses ondergaan.
 • U moet oncologische behandelingen met chemotherapie of radiotherapie ondergaan.
 • U kunt zich alleen met een rolstoel verplaatsen.
 • U hebt een visuele handicap waardoor u zich niet zonder begeleiding kunt verplaatsen.
 • U jonger bent dan 18 jaar en u bent aangewezen op verzorging in een verpleegkundig kinderdagverblijf (intensieve kindzorg).
 • U hebt voor de behandeling van een langdurige ziekte of aandoening lange tijd vervoer nodig. Het is onredelijk als u alle kosten hiervoor zelf moet betalen. Dit bepalen wij met een berekening: de hardheidsclausule.
Wat houdt de hardheidsclausule in?

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor zittend ziekenvervoer (ZZV)? Maar hebt u wel langdurig vervoer nodig voor de behandeling van een ziekte? Dan is er een kans dat Aevitae de kosten toch vergoedt.

 

Dit hangt af van:

 1. Het aantal aaneengesloten maanden dat u behandeld wordt (maximaal 12)
 2. Het aantal dagen per week dat u behandeld wordt
 3. De afstand van uw huis naar naar het behandeladres

 

Deze drie getallen vermenigvuldigen we met elkaar. Is de uitkomst hoger dan 250, dan heeft u mogelijk recht op vergoeding.

Bijvoorbeeld:

 1. U wordt 8 maanden achter elkaar behandeld
 2. U moet 3 keer per week naar het ziekenhuis
 3. De afstand naar het ziekenhuis is 25 kilometer

Dan heeft u waarschijnlijk recht op zittend ziekenvervoer, want: 8 x 3 x 25 = 600 (en dus hoger dan 250).

Hoe vraag ik zittend ziekenvervoer (ZZV) aan?

Wilt u zittend ziekenvervoer aanvragen? Gebruikt u dan het Formulier Medische Verklaring Zittend Ziekenvervoer. Wilt u het formulier per post ontvangen, neem dan contact op met de Service Desk.

Uw behandelend arts moet dit formulier controleren en ondertekenen. Daarna stuurt u het naar Aevitae. Wij bepalen dan of u inderdaad recht heeft op zittend ziekenvervoer en zo ja, welk vervoer precies.

VGZ

Wilt u zittend ziekenvervoer aanvragen? Gebruikt u dan het Formulier Medische Verklaring Zittend Ziekenvervoer. Wilt u het formulier per post ontvangen, neem dan contact op met de Service Desk.

Uw behandelend arts moet dit formulier controleren en ondertekenen. Daarna stuurt u het naar Aevitae. Wij bepalen dan of u inderdaad recht heeft op zittend ziekenvervoer en zo ja, welk vervoer precies.

ASR

Wilt u zittend ziekenvervoer aanvragen? Dat kunt u doen bij Transvision, dat gespecialiseerd is in ziekenvervoer. Transvision beoordeelt namens Aevitae/ASR uw aanvraag. U kunt Transvision bellen op 0900 - 333 33 30 (15 cent per minuut) .


AVÉRO

Wilt u zittend ziekenvervoer aanvragen? Gebruikt u dan het Formulier Medische Verklaring Zittend Ziekenvervoer. Wilt u het formulier per post ontvangen, neem dan contact op met de Service Desk.

Uw behandelend arts moet dit formulier controleren en ondertekenen. Daarna stuurt u het naar Aevitae. Wij bepalen dan of u inderdaad recht heeft op zittend ziekenvervoer en zo ja, welk vervoer precies.

Moet ik opnieuw een ZZV-aanvraag doen als ik van ziekenhuis, kliniek of arts wissel?

Dat hangt van uw situatie af.

Situatie 1: u krijgt zittend ziekenvervoer voor nierdialyse, chemo- of radiotherapie. Uw machtiging voor ZZV is geldig voor 1 specifieke zorgverlener.

 • Verandert u voor uw behandeling van ziekenhuis of kliniek? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen voor zittend ziekenvervoer.
 • Wisselt u alleen van arts? Dan hangt het ervan af:
  • Werkt de arts in de instelling waar u de behandeling volgt? Dan hoeft u geen nieuwe aanvraag te doen.
  • Werkt de arts niet in de instelling waar u de behandeling volgt? Dan moet u wel een nieuwe aanvraag doen.

Situatie 2: u bent visueel gehandicapt, afhankelijk van een rolstoel of u valt onder de hardheidsclausule. Uw machtiging voor ZZV is geldig voor meerdere zorgverleners. Daarom hoeft u geen nieuwe aanvraag te doen als u naar een andere arts gaat of naar een andere instelling.

Wie moet het aanvraagformulier ondertekenen?

Het is wettelijk bepaald dat uw behandelend arts het aanvraagformulier moet ondertekenen. Dit is meestal de specialist (in het geval van nierdialyse, chemo- of radiotherapie of langdurige ziekte). Heeft u een visuele handicap of bent u afhankelijk van een rolstoel? En is uw huisarts uw behandelend arts? Dan mag de huisarts het formulier ondertekenen.

Hoe lang is een ZZV-machtiging geldig? En voor welke zorgverlener(s) geldt de machtiging?

Dat hangt af van de reden/voorwaarde op basis waarvan u de machtiging heeft gekregen, zie onderstaande tabel.

Reden van aanvraag ZZV

Geldigheidsduur van de machtiging

Geldigheid voor 1 specifieke zorgverlener of meerdere

Nierdialyse

1 jaar

1 (het dialysecentrum)

Rolstoelafhankelijk

Visueel gehandicapt

1 jaar

Meerdere

Chemo- of radiotherapie

6 maanden

1 (het ziekenhuis of de kliniek waar u behandeld wordt)

Langdurige ziekte / hardheidsclausule

Wisselt - maximaal 1 jaar

Meerdere

 

 • Als de geldigheidsduur van de machtiging is afgelopen, moet u een nieuwe aanvraag doen.
 • Als u nierdialyse, chemo- of radiotherapie krijgt en u wisselt van zorgverlener, dan moet u ook een nieuwe aanvraag doen.
Kan ik zonder een machtiging mijn vervoerskosten vergoed krijgen?

Nee, u heeft altijd onze toestemming nodig in de vorm van een machtiging. Als u zonder machtiging vervoerskosten maakt (taxivervoer), moet u die zelf betalen.

Ik kan alleen reizen met een begeleider. Wordt dit vergoed?

Ja, maar alleen als wij daarvoor toestemming hebben gegeven. Dit staat op de machtiging . De begeleider moet tegelijk met u in- en uitstappen.

Ik ben nieuw bij Aevitae, maar had al een machtiging voor zittend ziekenvervoer. Moet ik nu een nieuwe aanvragen?

Nee, dat hoeft niet. Wel moet u een kopie van die machtiging naar Aevitae sturen. Wij sturen u dan een nieuwe versie met dezelfde geldigheid. Pas wanneer die geldigheidsduur is verstreken, moet u een nieuwe aanvraag doen.

Hoe weet ik of een vervoerder een overeenkomst heeft met Aevitae?

Dit kunt u zelf nakijken in de zorgzoeker of u neemt contact op met onze Service Desk om het na te vragen.

VGZ

Dit kunt u zelf nakijken in de zorgzoeker of u neemt contact op met onze Service Desk om het na te vragen.

ASR

Dat kunt u navragen bij Transvision. Zij regelen het ziekenvervoer voor Aevitae/ASR. U kunt Transvision bellen op 0900 - 333 33 30 (15 cent per minuut) .


AVÉRO

Dit kunt u zelf nakijken in de zorgzoeker of u neemt contact op met onze Service Desk om het na te vragen.

De taxivervoerder zegt dat ik de eigen bijdrage niet meer aan hem hoef te betalen. Klopt dat?

Ja, dat klopt. De vervoerder kan de complete rekening bij Aevitae declareren. Als u een eigen bijdrage moet betalen, krijgt u daarvan een rekening van Aevitae.

Hoe worden vervoerskosten verrekend met mijn eigen bijdrage en eigen risico?

Voor zittend ziekenvervoer geldt een wettelijke eigen bijdrage van € 98 per jaar . Die moet u sowieso betalen – tenzij u daarvoor aanvullend verzekerd bent. Het bedrag dat overblijft na aftrek van de eigen bijdrage, wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Heeft u nog openstaand eigen risico, dan moet u dat bedrag zelf betalen. Als u geen eigen risico meer heeft, vergoedt de basisverzekering de rest van de kosten.

Hoe hoog is de eigen bijdrage?

De wettelijke eigen bijdrage is voor 2016 vastgesteld op € 98 ,- per verzekerde per kalenderjaar.

Worden al mijn vervoerskosten vergoed, ongeacht het aantal gemaakte kilometers?

Nee, er geldt een maximum van 200 kilometer per enkele reis. Tenzij wij met u andere afspraken hebben gemaakt, maar dit moet dan expliciet op de machtiging staan .

Wordt alleen vervoer per taxi vergoed?

Nee, u kunt ook gebruikmaken van eigen vervoer, een huurauto of openbaar vervoer.

 • Voor vervoer met een particuliere auto is de vergoeding € 0,30 per kilometer. Voor het aantal kilometers hanteren wij de snelste route volgens de ANWB-routeplanner.
 • Openbaar vervoer krijgt u volledig vergoed (100%).
 • Taxivervoer krijgt u alleen vergoed (100%) als Aevitae een overeenkomst heeft met de taxivervoerder.
Alle vragen over vergoedingen ziekenvervoer

Zorgbemiddeling & Kwaliteit

Wat is Zorgbemiddeling/wachtlijstbemiddeling?

U heeft recht op bemiddeling voor zorg als er sprake is van een niet-aanvaardbare lange wachttijd voor behandeling door een zorgaanbieder die deze zorg mag leveren volgens de zorgverzekering.

U kunt ook een beroep doen op ‘bemiddeling’ (advies) bij algemene vragen over de zorg. Denk hierbij aan het zoeken naar een zorgaanbieder met een bepaalde expertise of hulp bij het vinden van de juiste weg binnen de zorg. Wij bekijken samen met de verzekerde welke mogelijkheden er zijn.

Wat is een te lange wachttijd?

Met zorgaanbieders hebben wij afgesproken dat zij binnen de wachttijden van de Treek-normen zorg verlenen. Via deze link vind u de Treek-normen . In geval van spoedzorg moet de noodzakelijke hulp zo spoedig mogelijk, dan wel binnen enkele uren, worden verleend. Vind u zelf dat u te lang moet wachten dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Bemiddelen jullie in het ziekenhuis waar ik op de wachtlijst sta?

Nee, wij bemiddelen niet met het ziekenhuis waar u op de wachtlijst staat. Wel bemiddelen we of u elders eerder aan de beurt kan komen.

Wij hebben met de ziekenhuizen afgesproken dat zij zich houden aan de Treeknormen. Via deze link vindt u de Treek-normen. Als u de wachttijd te lang vindt dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Is er altijd een zorgaanbieder binnen redelijke reisafstand voor mij te bereiken?

Wij hebben zorgaanbieders op redelijke afstand van uw woonplaats gecontracteerd.

Bemiddelen jullie ook naar het buitenland?

Wij zoeken eerst naar alternatieven in een regulier ziekenhuis bij u in de buurt. Daarna kijken we verder naar de rest van Nederland en Zelfstandige Behandelcentra (ZBC). Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, dan wordt er zeker gekeken naar de mogelijkheden in België en Duitsland.

Kwaliteitsnormen
VGZ

De zorg in Nederland is goed, maar er zijn verschillen tussen zorgaanbieders. Daarom gaan we met hen in gesprek om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. En sluiten we in 2015 voor een aantal behandelingen alleen contracten met zorgaanbieders die voldoen aan onze normen.

 

Voor welke behandelingen geldt dit?
In 2015 hebben we voor 5 planbare operaties alleen een contract met zorgaanbieders die voldoen aan onze normen. Dit zijn knie-, heup-, staar-, maagverkleinende en oncologische operaties. Dit kan betekenen dat u iets verder moet rijden, maar meestal niet verder dan 50 kilometer van uw huis. Voor de voor- en nabehandeling en spoedoperaties kunt u gewoon terecht bij de dichtstbijzijnde zorgaanbieder.

 

Voor aanvullende informatie klik dan hier.

AVÉRO

Wij vinden het belangrijk dat de medische wereld hiervoor zelf normen vaststelt. Dat is nu gebeurd voor negen operaties. Wij zijn blij dat deze normen nu voor handen zijn en gaan afspraken maken met ziekenhuizen om zo snel mogelijk aan deze normen te voldoen. Op die manier garanderen wij onze verzekerden de best mogelijke zorg.
Specifieke kwaliteitseisen en/of volume-eisen zijn opgesteld voor de operatie van de volgende ziektes:
• Darmkanker
• Borstkanker
• Longkanker
• Blaaskanker
• Tumoren van bindweefsel, spieren en bloedvaten
• Alvleeskanker
• Uitzaaiingen in de lever
• Slokdarmkanker
• Aneurysma Aorta Abdominale (verwijding van de grote buikslagader)

Via de Zorgzoeker kunt u een ziekenhuis vinden die al aan de normen voldoet. U zoekt dan op één van de negen operaties.
Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website van Avéro Achmea. U vindt hier onder andere een uitgebreide uitleg over de kwaliteitsnormen en de veelgestelde vragen omtrent dit onderwerp.

Alle vragen over zorgbemiddeling & kwaliteit

Geneesmiddelen

Wat is het voorkeursbeleid (preferentiebeleid)?

Zorgverzekeraars hebben als opdracht de zorg in Nederland voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Geneesmiddelen vormden vele jaren een groot probleem rond de ontwikkeling van de zorgkosten. De kosten stegen jaarlijks met 8-10%.

Zorgverzekeraars voeren daarom het voorkeursbeleid. Dit betekent dat van veel medicijnen alleen de goedkoopste variant vergoeden. Verzekerden krijgen hetzelfde medicijn, maar in een ander doosje. Door het voeren van een voorkeursbeleid blijft de zorg betaalbaar.

Door dit beleid stijgen de kosten van farmaceutische zorg nauwelijks meer.

Bepaalt mijn zorgverzekeraar nu welke medicijnen ik krijg?
VGZ

​Nee, VGZ bepaalt nooit welke geneesmiddelen (welke stof) u nodig hebt. Dat doet uw voorschrijvend arts. VGZ maakt alleen een keuze uit de geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof. VGZ selecteert uit deze middelen het geneesmiddel met de laagste prijs. Deze wordt vergoed door ons en komt niet ten laste van uw eigen risico. De kosten van de terhandstelling (dienstverlening door de apotheek) komen wel ten laste van uw eigen risico.

ASR

​Nee, ASR bepaalt nooit welke geneesmiddelen (welke stof) u nodig hebt. Dat doet uw voorschrijvend arts. ASR maakt alleen een keuze uit de geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof. ASR selecteert uit deze middelen het geneesmiddel met de laagste prijs. Deze wordt vergoed door ons en komt niet ten laste van uw eigen risico. De kosten van de terhandstelling (dienstverlening door de apotheek) komen wel ten laste van uw eigen risico.

AVÉRO

​Nee, Avéro bepaalt nooit welke geneesmiddelen (welke stof) u nodig hebt. Dat doet uw voorschrijvend arts. Avéro maakt alleen een keuze uit de geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof. Avéro selecteert uit deze middelen het geneesmiddel met de laagste prijs. Deze wordt vergoed door ons en komt niet ten laste van uw eigen risico. De kosten van de terhandstelling (dienstverlening door de apotheek) komen wel ten laste van uw eigen risico.

Cares

​Nee, VGZ bepaalt nooit welke geneesmiddelen (welke stof) u nodig hebt. Dat doet uw voorschrijvend arts. VGZ maakt alleen een keuze uit de geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof. VGZ selecteert uit deze middelen het geneesmiddel met de laagste prijs. Deze wordt vergoed door ons en komt niet ten laste van uw eigen risico. De kosten van de terhandstelling (dienstverlening door de apotheek) komen wel ten laste van uw eigen risico.

Wat betekent het voorkeursbeleid voor mij als gebruiker?

Gebruikt u een geneesmiddel dat onderdeel is van het voorkeursbeleid? Dan kan het zijn dat u bij de apotheek het medicijn van een ander merk of in andere verpakking krijgt dan u gewend was. Omdat de werkzame stof hetzelfde is, kunt u zonder problemen overstappen naar dit geneesmiddelen van een andere fabrikant.

Wat als een duurder geneesmiddel beter werkt voor mij?

​Kunt u vanwege een medische noodzaak niet met het voorkeursgeneesmiddel worden behandeld? Dan vergoeden wij de andere (duurdere) variant. Er is pas sprake van medische noodzaak als het medisch onverantwoord is om het voorkeursgeneesmiddel te gebruiken. De beoordeling of er sprake is van medische noodzaak wordt niet alleen door uw (huis)arts bepaald. We leggen de verantwoordelijkheid voor het vaststellen of er werkelijk sprake is van medische noodzaak ook neer bij uw apotheker. In de praktijk blijkt namelijk dat er vaak onterecht gebruik wordt gemaakt van de term Medische Noodzaak.

Alle vragen over geneesmiddelen

Spoedeisende zorg in het buitenland

Wat is spoedeisende hulp?

Dit betreft zorg die redelijkerwijs niet is uit te stellen tot terugkeer in Nederland of die bij vertrek naar het buitenland niet te voorzien was. Hierbij valt te denken aan acute opname bij een hartaanval.

In geval van spoedeisende zorg hebt u vanuit de basisverzekering recht op een vergoeding conform het gemiddeld in Nederland geldend tarief. Mocht deze vergoeding niet toereikend zijn, kan deze worden aangevuld vanuit een eventuele aanvullende verzekering.

 

Spoedeisende hulp nodig?
In geval van ziekenhuisopname dient u binnen 24 uur contact op te (laten) nemen met onze alarmcentrale. Het telefoonnummer van de alarmcentrale kunt u terugvinden op de achterkant van uw zorgpas.

Wat betalen we bij spoedeisende zorg in het buitenland?

Er zijn 2 regelingen voor vergoeding:

 • volgens uw basisverzekering en aanvullende verzekering
 • volgens de vergoedingsregels van het land waar u de zorg krijgt, bijvoorbeeld met de EHIC

 

Wat betalen we uit uw basisverzekering?

We betalen maximaal 100% van het tarief in Nederland voor zorg uit de basisverzekering. De vergoeding is voor mensen die:

 • met spoed behandeling nodig hebben in het buitenland
 • deze behandeling niet hadden verwacht voor de reis begon
 • maximaal 1 jaar in het buitenland zijn voor vakantie, studie of werk

U betaalt eigen risico.

 

Wat betalen we uit de aanvullende verzekering of reisverzekering?

Dit is afhankelijk van uw aanvullend pakket. Indien deze niet dekkend tot kostprijs is, raden wij u aan om een reisverzekering met medische module af te sluiten.

Welk bewijs van verzekering heeft u in het buitenland nodig?

Niet elk land herkent uw zorgpas als verzekeringsbewijs. Controleer daarom voor vertrek of u een European Health Insurance Card (EHIC) of een ander verzekeringsbewijs nodig heeft. De EHIC is persoonsgebonden en gratis. De geldigheidsduur staat rechtsonder op de EHIC. Bij de meeste zorgpassen staat de EHIC op de achterkant. Heeft u geen EHIC op uw zorgpas? Dan raden wij u aan om een nieuwe zorgpas aan te vragen.  

Wat krijgt u betaald met de EHIC?

U krijgt dezelfde vergoeding als inwoners van het land waar u verblijft. U betaalt ook dezelfde eigen bijdragen. Krijgt u een nota voor een eigen bijdrage? Stuur deze dan naar ons op. Wij kijken dan of wij de eigen bijdrage betalen.

 

Wat krijgt u niet betaald met de EHIC?

Zorg in particuliere klinieken zit meestal niet in het wettelijke verstrekkingenpakket van het land. Particuliere klinieken accepteren uw EHIC daarom meestal niet.

 

EHIC app

Op de website van de Europese Commissie kunt u de EHIC app downloaden. downloaden voor Apple (iOS), Android en Windows Mobile. Via deze app kunt u per land lezen wat in het wettelijke verstrekkingenpakket zit. En wat u moet doen om zorg te krijgen. Ook vindt u informatie over alarmnummers.

Alle vragen over spoedeisende zorg in het buitenland

Niet-spoedeisende zorg in het buitenland

Wat is niet- spoedeisende zorg?

Niet-spoedeisende zorg is zorg die u vooraf kunt plannen.

Wat betalen we bij niet-spoedeisende zorg in het buitenland

Er zijn meerdere regelingen voor vergoeding:

 • zorg uit uw basisverzekering bij gecontracteerde zorgverleners in België en Duitsland
 • zorg uit uw basisverzekering en aanvullende verzekering bij niet- gecontracteerde zorgverleners
 • zorg bij expertisebehandelingen
 • zorg volgens de vergoedingsregels van het land waar u de zorg krijgt, met het S2 formulier

 

Wat betalen we uit uw basisverzekering bij gecontracteerde zorgverleners?

Wij hebben met een aantal zorgverleners in België en Duitsland contracten gesloten. Neem hiervoor contact met ons op. Wij betalen 100% voor zorg uit de basisverzekering. U betaalt eigen risico.

 

Wat betalen we uit uw basisverzekering bij niet- gecontracteerde zorgverleners?

Dit is afhankelijk van de basisverzekering van uw keuze. Kost de behandeling meer dan wij vergoeden? Dan betaalt u de rest van het bedrag zelf. U betaalt eigen risico. 

 

Wat regelt u zelf?

U heeft vooraf een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Hiermee kunt u bij ons een machtiging aanvragen. Vul het aanvraagformulier in en stuur de verwijzing van uw specialist mee.

Wij vertellen u dan precies welk bedrag wij betalen. 

 

Wat betalen we uit uw basisverzekering bij expertisebehandelingen?

Expertisebehandelingen in het buitenland betalen we 100%. De vergoeding is voor behandelingen waarvoor in Nederland de medische kennis ontbreekt. U betaalt eigen risico.

 

U heeft vooraf toestemming van ons nodig

Vul het aanvraagformulier in en stuur de verwijzing van uw specialist mee.

 

Waar heeft u recht op met het S2 formulier?

Met het document S2 kunt u aantonen dat wij toestemming hebben gegeven voor uw geplande behandeling als u verblijft in:

 • de EU
 • IJsland
 • Liechtenstein
 • Noorwegen
 • Zwitserland

Dit recht heeft u op basis van de Europese Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement. Richtlijn 2011/24/EU. U krijgt het S2 van ons als wij u toestemming geven voor uw behandeling.

 

Wat krijgt u betaald met het S2?

U krijgt dezelfde vergoeding als inwoners van het land waar u verblijft. U betaalt ook dezelfde eigen bijdragen. Krijgt u een nota voor een eigen bijdrage? Stuur deze dan naar ons op. Wij kijken dan of wij de eigen bijdrage betalen.

 

Wat krijgt u niet betaald met het S2?

Zorg in particuliere klinieken zit meestal niet in het wettelijke verstrekkingenpakket van het land. Particuliere klinieken accepteren uw S2 daarom meestal niet.

Nieuws van Aevitae

Het laatste nieuws over uw zorgverzekering automatisch in uw mailbox? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnenkort nieuws van Aevitae.